Poème-France.com

Poeme : Bien, Bien, Bien ! ! !Bien, Bien, Bien ! ! !

Croyez vous que si tous ce que l’on imagine devienne réalité, soit bien
Sommes nous sur de la direction a prendre, celle vers laquelle l’humanité ce dirige, soit bien
Car ce qui sera demain ce construit aujourd’hui, alors je vous le demande ? allons nous bien
Et quand demain viens on ce diras peut etre qu’hier c’était bien et qu’on allez bon train
Reprenons depuis le début et si la réalité était ce qu’on imagine ce serait quand meme bien
Et si au lieu de chercher une direction on ce disait, qu’on ferais quand meme bien
D’aider son prochain, ce serais quand meme mieux pour certains, au lieux qu’ils ce contentent de rien
Enfin quand meme de rien, de bien ou de demain, tous dépend d’une poigné de main
Et tous serais vraiment bien moins incertain pour l’etre humain…

K-P
Jeanmi

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kʁwaje vu kə si tus sə kə lɔ̃n- imaʒinə dəvjεnə ʁealite, swa bjɛ̃
sɔmə nu syʁ də la diʁεksjɔ̃ a pʁɑ̃dʁə, sεllə vεʁ lakεllə lymanite sə diʁiʒə, swa bjɛ̃
kaʁ sə ki səʁa dəmɛ̃ sə kɔ̃stʁɥi oʒuʁdɥi, alɔʁ ʒə vu lə dəmɑ̃də ? alɔ̃ nu bjɛ̃
e kɑ̃ dəmɛ̃ vjɛ̃z- ɔ̃ sə diʁa pø εtʁə kjεʁ setε bjɛ̃ e kɔ̃n- ale bɔ̃ tʁɛ̃
ʁəpʁənɔ̃ dəpɥi lə deby e si la ʁealite etε sə kɔ̃n- imaʒinə sə səʁε kɑ̃ məmə bjɛ̃
e si o ljø də ʃεʁʃe ynə diʁεksjɔ̃ ɔ̃ sə dizε, kɔ̃ fəʁε kɑ̃ məmə bjɛ̃
dεde sɔ̃ pʁoʃɛ̃, sə səʁε kɑ̃ məmə mjø puʁ sεʁtɛ̃, o ljø kil sə kɔ̃tɑ̃te də ʁjɛ̃
ɑ̃fɛ̃ kɑ̃ məmə də ʁjɛ̃, də bjɛ̃ u də dəmɛ̃, tus depɑ̃ dynə pwaɲe də mɛ̃
e tus səʁε vʁεmɑ̃ bjɛ̃ mwɛ̃z- ɛ̃sεʁtɛ̃ puʁ lεtʁə ymɛ̃…

ka pe