Poème-France.com

Poeme : Souffrance HumaineSouffrance Humaine

Une souffrance qui gêne notre quotidien.
Qui un jour nous entretient.
Comme d’un coup d’un seul il était devenu notre quotidien.
On se remet en question on se retient.
C’est pas forcément de notre faute mais pourtant on le détient.
C’est comme si la souffrance était voulue.
Qui ne laisse plus qu’une majorité absolue.
Tu te crois perdu mais en fait tu es résolu.
A souffrir car tu aimes cette vertu.
Tu es un peu bête mais tu te prends pour l’élue.
La souffrance c’est un combat.
Que seul toi-même te mettras à bas.
Les gens qui t’entourent te conseil.
Mais pour toi ils ne sont que des corbeilles.
HOOOO ! ! ! oui on va te donner l’oreille.
Mais on ne changera rien à ton éveil.
D’affronter les choses part ta propre corneille.
C’est ta volonté d’être aidé
Qui t’empêche d’avancer.
Tu es perdu toi et toi seul.
Et tu n’as plus qu’à souiller le seuil.
De tes actes qui t’ont amené.
De jour en jour à t’enchainer.
Que ta faute qui réside dans ton habitude.
Qui perd en exactitude.
Jéjé

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə sufʁɑ̃sə ki ʒεnə nɔtʁə kɔtidjɛ̃.
ki œ̃ ʒuʁ nuz- ɑ̃tʁətjɛ̃.
kɔmə dœ̃ ku dœ̃ səl il etε dəvəny nɔtʁə kɔtidjɛ̃.
ɔ̃ sə ʁəmε ɑ̃ kεstjɔ̃ ɔ̃ sə ʁətjɛ̃.
sε pa fɔʁsemɑ̃ də nɔtʁə fotə mε puʁtɑ̃ ɔ̃ lə detjɛ̃.
sε kɔmə si la sufʁɑ̃sə etε vulɥ.
ki nə lεsə plys kynə maʒɔʁite absɔlɥ.
ty tə kʁwa pεʁdy mεz- ɑ̃ fε ty ε ʁezɔly.
a sufʁiʁ kaʁ ty εmə sεtə vεʁty.
ty ε œ̃ pø bεtə mε ty tə pʁɑ̃ puʁ lelɥ.
la sufʁɑ̃sə sεt- œ̃ kɔ̃ba.
kə səl twa mεmə tə mεtʁaz- a ba.
lε ʒɑ̃ ki tɑ̃tuʁe tə kɔ̃sεj.
mε puʁ twa il nə sɔ̃ kə dε kɔʁbεjə.
uu ! ! ! ui ɔ̃ va tə dɔne lɔʁεjə.
mεz- ɔ̃ nə ʃɑ̃ʒəʁa ʁjɛ̃ a tɔ̃n- evεj.
dafʁɔ̃te lε ʃozə paʁ ta pʁɔpʁə kɔʁnεjə.
sε ta vɔlɔ̃te dεtʁə εde
ki tɑ̃pεʃə davɑ̃se.
ty ε pεʁdy twa e twa səl.
e ty na plys ka suje lə səj.
də tεz- aktə ki tɔ̃ aməne.
də ʒuʁ ɑ̃ ʒuʁ a tɑ̃ʃεne.
kə ta fotə ki ʁezidə dɑ̃ tɔ̃-abitydə.
ki pεʁ ɑ̃n- εɡzaktitydə.