Poeme : Impossible Moi

Impossible Moi

Dans cette réalité qui obsède.
Que tournent nos pensées, qui se succèdent.
Prendre nos trains, des grands voyages.
Jusqu’à trouver son aiguillage.
Etre heureux et à quel prix.
Devoir se mentir chaque jour, dans cette disposition esprit.
Naviguer vers un chemin auquel, on veut disposer.
Sans devoir être névrosé, blasé, recaler.
Vivre une histoire sans décalage horaire.
Sans devoir regarder, son itinéraire.
Vivre de passion.
Initiation.
Regarder ce visage et se dire que l’on a atteind son but.
Sans devoir retrouver, ce compte minute.
Voir cet impossible moi.
Qui nous suis et nous amène, là où il veut semer nos pas.
Je ne le justifie pas.
Je suis comme ça.
On aime le mal en soi.
Qui de ce rire sournois.
Trouvera la route qu’il touchera du doigt.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Impossible Moi

  dans=cet=te=ré=a=li=té=qui=ob=sède 10
  que=tour=nent=nos=pen=sées=qui=se=suc=cèdent 10
  pren=dre=nos=trains=des=grands=voy=a=ges 9
  jus=quà=trou=ver=son=ai=guilla=ge 8
  et=re=heu=reux=et=à=quel=prix 8
  de=voir=se=men=tir=cha=que=jour=dans=cette=dis=po=si=tion=es=prit 16
  na=vi=guer=vers=un=che=min=au=quel=on=veut=dis=po=ser 14
  sans=de=voir=être=né=vro=sé=bla=sé=re=ca=ler 12
  vivreu=ne=his=toi=re=sans=dé=ca=la=ge=ho=raire 12
  sans=de=voir=re=gar=der=son=i=ti=né=rai=re 12
  vi=vre=de=pas=si=on 6
  ini=ti=a=ti=on 5
  re=gar=der=ce=vi=sageet=se=di=re=que=lon=a=at=teind=son=but 16
  sans=de=voir=re=trou=ver=ce=comp=te=mi=nu=te 12
  voir=cet=im=pos=si=ble=moi 7
  qui=nous=suis=et=nous=a=mène=là=où=il=veut=se=mer=nos=pas 15
  je=ne=le=jus=ti=fie=pas 7
  je=suis=com=me=ça 5
  on=ai=me=le=mal=en=soi 7
  qui=de=ce=ri=re=sour=nois 7
  trou=ve=ra=la=rou=te=quil=tou=che=ra=du=doigt 12
 • Phonétique : Impossible Moi

  dɑ̃ sεtə ʁealite ki ɔpsεdə.
  kə tuʁne no pɑ̃se, ki sə syksεde.
  pʁɑ̃dʁə no tʁɛ̃, dε ɡʁɑ̃ vwajaʒə.
  ʒyska tʁuve sɔ̃n- εɡɥjaʒə.
  εtʁə œʁøz- e a kεl pʁi.
  dəvwaʁ sə mɑ̃tiʁ ʃakə ʒuʁ, dɑ̃ sεtə dispozisjɔ̃ εspʁi.
  naviɡe vεʁz- œ̃ ʃəmɛ̃ okεl, ɔ̃ vø dispoze.
  sɑ̃ dəvwaʁ εtʁə nevʁoze, blaze, ʁəkale.
  vivʁə ynə istwaʁə sɑ̃ dekalaʒə ɔʁεʁə.
  sɑ̃ dəvwaʁ ʁəɡaʁde, sɔ̃n- itineʁεʁə.
  vivʁə də pasjɔ̃.
  inisjasjɔ̃.
  ʁəɡaʁde sə vizaʒə e sə diʁə kə lɔ̃n- a atɛ̃d sɔ̃ byt.
  sɑ̃ dəvwaʁ ʁətʁuve, sə kɔ̃tə minytə.
  vwaʁ sεt ɛ̃pɔsiblə mwa.
  ki nu sɥiz- e nuz- amεnə, la u il vø səme no pa.
  ʒə nə lə ʒystifi pa.
  ʒə sɥi kɔmə sa.
  ɔ̃n- εmə lə mal ɑ̃ swa.
  ki də sə ʁiʁə suʁnwa.
  tʁuvəʁa la ʁutə kil tuʃəʁa dy dwa.
 • Syllabes Phonétique : Impossible Moi

  dɑ̃=sε=tə=ʁe=a=li=te=ki=ɔp=sε=də 11
  kə=tuʁ=ne=no=pɑ̃=se=ki=sə=syk=sε=de 11
  pʁɑ̃=dʁə=no=tʁɛ̃=dε=ɡʁɑ̃=vwa=jaʒə 8
  ʒys=ka=tʁu=ve=sɔ̃=nεɡ=ɥja=ʒə 8
  ε=tʁə=œ=ʁø=ze=a=kεl=pʁi 8
  də=vwaʁsə=mɑ̃=tiʁ=ʃa=kə=ʒuʁ=dɑ̃=sε=tə=dis=po=zi=sjɔ̃=εs=pʁi 16
  na=vi=ɡe=vεʁ=zœ̃=ʃə=mɛ̃=o=kεl=ɔ̃=vø=dis=po=ze 14
  sɑ̃də=vwaʁ=ε=tʁə=ne=vʁo=ze=bla=ze=ʁə=ka=le 12
  vivʁə=y=nə=is=twa=ʁə=sɑ̃=de=ka=la=ʒə=ɔʁεʁə 12
  sɑ̃=də=vwaʁ=ʁə=ɡaʁ=de=sɔ̃=ni=ti=ne=ʁε=ʁə 12
  vi=vʁə=də=pa=sj=ɔ̃ 6
  i=ni=sj=a=sj=ɔ̃ 6
  ʁə=ɡaʁ=de=sə=vi=zaʒəe=sə=di=ʁə=kə=lɔ̃=na=a=tɛ̃d=sɔ̃=byt 16
  sɑ̃=də=vwaʁ=ʁə=tʁu=ve=sə=kɔ̃=tə=mi=ny=tə 12
  vwaʁ=sεt=ɛ̃=pɔ=si=blə=mwa 7
  ki=nu=sɥi=ze=nu=za=mεnə=la=u=il=vø=sə=me=no=pa 15
  ʒə=nə=lə=ʒys=ti=fi=pa 7
  ʒə=sɥi=kɔ=mə=sa 5
  ɔ̃=nε=mə=lə=mal=ɑ̃=swa 7
  ki=də=sə=ʁi=ʁə=suʁ=nwa 7
  tʁu=və=ʁa=la=ʁu=tə=kil=tu=ʃə=ʁa=dy=dwa 12

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/07/2011 20:26Lemmiath

Texte qui me fait penser à un combat intérieur.

Poème Moi
Publié le 14/07/2011 22:33

L'écrit contient 131 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Jéjé

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs