Poeme : Masquer

Masquer

Masquer
D’un Masque, comme une bourrasque.
Qui a réussi à nous abattre.
De cette vie, de théâtre.
Qui veux on se d’ébatte.
Tu choisis, ton masque petit acrobate.
Demain, se sera autre chose
Une sorte de psychose.
Amour, passion bas les masques.
Sentiment, être un ange
Mais, tu joue de malchance.
Arrête tes nuances.
Regarde, ta liberté de conscience
Ton masque te gène.
Attend, demain et soit toi-même.
Le monde, a changé de masque.
A tu pris le tient.
Regarde le bien, celui qui te laisse planter.
Toi, le Désorienté Masqué.
Tu as perdu ton souffle.
Toi, qui te camouffle.
De ton regard sarcastique.
Tu es comme, une thématique.
Choisis ta chaîne.
Dans ton cœur enchainé.
Toi l’humain qui va pleurer.
Dans tes images noyé.
Qui file, le long de ta pensé.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Masquer

  mas=quer 2
  dun=mas=que=commeu=ne=bour=rasque 7
  qui=a=réus=si=à=nous=a=battre 8
  de=cet=te=vie=de=théâtre 6
  qui=veux=on=se=dé=batte 6
  tu=choi=sis=ton=mas=que=pe=tit=a=cro=bate 11
  de=main=se=se=ra=autre=chose 7
  une=sor=te=de=psy=chose 6
  amour=pas=sion=bas=les=masques 6
  sen=timent=ê=tre=un=ange 6
  mais=tu=joue=de=mal=chance 6
  ar=rê=te=tes=nuan=ces 6
  re=gar=de=ta=li=ber=té=de=cons=cience 10
  ton=mas=que=te=gè=ne 6
  at=tend=de=main=et=soit=toi=même 8
  le=monde=a=chan=gé=de=masque 7
  a=tu=pris=le=tient 5
  re=gar=de=le=bien=ce=lui=qui=te=laisse=plan=ter 12
  toi=le=dé=so=rien=té=mas=qué 8
  tu=as=per=du=ton=souffle 6
  toi=qui=te=ca=mou=ffle 6
  de=ton=re=gard=sar=cas=tique 7
  tu=es=comme=une=thé=ma=tique 7
  choi=sis=ta=chaî=ne 5
  dans=ton=cœur=en=chai=né 6
  toi=lhu=main=qui=va=pleu=rer 7
  dans=tes=i=ma=ges=noyé 6
  qui=file=le=long=de=ta=pen=sé 8
 • Phonétique : Masquer

  maske
  dœ̃ maskə, kɔmə ynə buʁʁaskə.
  ki a ʁeysi a nuz- abatʁə.
  də sεtə vi, də teatʁə.
  ki vøz- ɔ̃ sə debatə.
  ty ʃwazi, tɔ̃ maskə pəti akʁɔbatə.
  dəmɛ̃, sə səʁa otʁə ʃozə
  ynə sɔʁtə də psikozə.
  amuʁ, pasjɔ̃ ba lε mask.
  sɑ̃timɑ̃, εtʁə œ̃n- ɑ̃ʒə
  mε, ty ʒu də malʃɑ̃sə.
  aʁεtə tε nɥɑ̃sə.
  ʁəɡaʁdə, ta libεʁte də kɔ̃sjɑ̃sə
  tɔ̃ maskə tə ʒεnə.
  atɑ̃, dəmɛ̃ e swa twa mεmə.
  lə mɔ̃də, a ʃɑ̃ʒe də maskə.
  a ty pʁi lə tjɛ̃.
  ʁəɡaʁdə lə bjɛ̃, səlɥi ki tə lεsə plɑ̃te.
  twa, lə dezɔʁjɛ̃te maske.
  ty a pεʁdy tɔ̃ suflə.
  twa, ki tə kamuflə.
  də tɔ̃ ʁəɡaʁ saʁkastikə.
  ty ε kɔmə, ynə tematikə.
  ʃwazi ta ʃεnə.
  dɑ̃ tɔ̃ kœʁ ɑ̃ʃεne.
  twa lymɛ̃ ki va pləʁe.
  dɑ̃ tεz- imaʒə nwaje.
  ki filə, lə lɔ̃ də ta pɑ̃se.
 • Syllabes Phonétique : Masquer

  mas=ke 2
  dœ̃=mas=kə=kɔməy=nə=buʁ=ʁas=kə 8
  ki=a=ʁe=y=si=a=nu=zabatʁə 8
  də=sε=tə=vi=də=te=a=tʁə 8
  ki=vø=zɔ̃=sə=de=ba=tə 7
  ty=ʃwa=zi=tɔ̃=mas=kə=pə=ti=a=kʁɔbatə 10
  də=mɛ̃=sə=sə=ʁa=o=tʁə=ʃozə 8
  y=nə=sɔʁ=tə=də=psi=ko=zə 8
  a=muʁ=pa=sj=ɔ̃=ba=lε=mask 8
  sɑ̃=ti=mɑ̃=ε=tʁə=œ̃=nɑ̃=ʒə 8
  mε=ty=ʒu=də=mal=ʃɑ̃=sə 7
  a=ʁε=tə=tε=nɥɑ̃=sə 6
  ʁə=ɡaʁdə=ta=li=bεʁ=te=də=kɔ̃=sjɑ̃sə 9
  tɔ̃=mas=kə=tə=ʒε=nə 6
  a=tɑ̃=də=mɛ̃=e=swa=twa=mεmə 8
  lə=mɔ̃də=a=ʃɑ̃=ʒe=də=mas=kə 8
  a=ty=pʁi=lə=tj=ɛ̃ 6
  ʁə=ɡaʁdə=lə=bjɛ̃=səl=ɥi=ki=tə=lε=sə=plɑ̃=te 12
  twa=lə=de=zɔ=ʁjɛ̃=te=mas=ke 8
  ty=a=pεʁ=dy=tɔ̃=su=flə 7
  twa=ki=tə=ka=mu=flə 6
  də=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=saʁ=kas=ti=kə 8
  ty=ε=kɔmə=y=nə=te=ma=tikə 8
  ʃwa=zi=ta=ʃε=nə 5
  dɑ̃=tɔ̃=kœ=ʁə=ɑ̃=ʃε=ne 7
  twa=ly=mɛ̃=ki=va=plə=ʁe 7
  dɑ̃=tε=zi=ma=ʒə=nwa=j=e 8
  ki=fi=lə=lə=lɔ̃=də=ta=pɑ̃se 8

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/11/2011 08:39Lemmiath

Joli poème qui reflète bien le masque que nous portons tous et toute l’acrobatie qui l’accompagne.

Poème Vie
Publié le 19/10/2011 02:37

L'écrit contient 136 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Jéjé

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs