Poeme : Sensation Perdu

Sensation Perdu

On crée des histoires, qui ne se ressemblent pas.
Dans qu’elle bute, avancer si rien ne nous permet d’émerger.
On se questionne, on pense, on se fait un monde à notre image.
On donne, des mots à son non-sens.
Au désespoir, perdu qu’on ne porte plus.
De déception, en moment fort lesquelles garder.
Quand, aucun ne trouve sa destiné.
De ces sensations perdues.
Aux personnes qu’on oublie.
Nous, n’avons pas le choix.
Qu’éviter les douleurs.
On s’emprisonne, pour ne pas souffrir.
Car l’amitié, n’aime pas se donner.
Entre, indifférence et stupeur.
L’envie, toujours cette envie aller voir ailleurs.
Tu te retrouves dans ta logique.
Comme au départ, d’une mélodie.
Tu perds certaine personnes.
Car il ne voulait pas de ta senteur.
Entre amour, compliqué.
Et vaste pensé.
Que se demander, de plus dans ce sentiment noué.
Ton physique ne ta pas pardonné.
Donc tu crois être l’oppressé.
Tes pensé, tes expérience, ton cheminement.
Ton laissé, une marque trainée.
Mais il n’y a malheureusement, que toi pour tout recommencer.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Sensation Perdu

  on=crée=des=his=toires=qui=ne=se=res=sem=blent=pas 12
  dans=quel=le=bute=a=van=cer=si=rien=ne=nous=per=met=dé=mer=ger 16
  on=se=ques=ti=onne=on=pen=se=on=se=fait=un=mon=deà=no=tre=i=mage 18
  on=don=ne=des=mots=à=son=non=sens 9
  au=déses=poir=per=du=quon=ne=por=te=plus 10
  de=dé=cep=tion=en=moment=fort=les=quel=les=gar=der 12
  quand=au=cun=ne=trou=ve=sa=des=ti=né 10
  de=ces=sen=sa=ti=ons=per=dues 8
  aux=per=son=nes=quon=ou=blie 7
  nous=na=vons=pas=le=choix 6
  qué=vi=ter=les=dou=leurs 6
  on=sem=pri=son=ne=pour=ne=pas=souf=frir 10
  car=la=mi=ti=é=naime=pas=se=don=ner 10
  en=tre=in=dif=fé=ren=ce=et=stu=peur 10
  len=vie=tou=jours=cetteen=vie=al=ler=voir=ailleurs 10
  tu=te=re=trou=ves=dans=ta=lo=gique 9
  com=me=au=dé=part=du=ne=mé=lo=die 10
  tu=perds=cer=tai=ne=per=son=nes 8
  car=il=ne=vou=lait=pas=de=ta=sen=teur 10
  en=tre=a=mour=com=pli=qué 7
  et=vas=te=pen=sé 5
  que=se=de=man=der=de=plus=dans=ce=sen=timent=noué 12
  ton=phy=si=que=ne=ta=pas=par=don=né 10
  donc=tu=crois=ê=tre=lop=pres=sé 8
  tes=pen=sé=tes=ex=pé=rience=ton=che=mine=ment 11
  ton=lais=sé=u=ne=mar=que=trai=née 9
  mais=il=ny=a=malheu=reuse=ment=que=toi=pour=tout=re=com=men=cer 15
 • Phonétique : Sensation Perdu

  ɔ̃ kʁe dεz- istwaʁə, ki nə sə ʁəsɑ̃ble pa.
  dɑ̃ kεllə bytə, avɑ̃se si ʁjɛ̃ nə nu pεʁmε demεʁʒe.
  ɔ̃ sə kεstjɔnə, ɔ̃ pɑ̃sə, ɔ̃ sə fε œ̃ mɔ̃də a nɔtʁə imaʒə.
  ɔ̃ dɔnə, dε moz- a sɔ̃ nɔ̃ sɑ̃s.
  o dezεspwaʁ, pεʁdy kɔ̃ nə pɔʁtə plys.
  də desεpsjɔ̃, ɑ̃ mɔmɑ̃ fɔʁ lekεllə ɡaʁde.
  kɑ̃, okœ̃ nə tʁuvə sa dεstine.
  də sε sɑ̃sasjɔ̃ pεʁdɥ.
  o pεʁsɔnə kɔ̃n- ubli.
  nu, navɔ̃ pa lə ʃwa.
  kevite lε dulœʁ.
  ɔ̃ sɑ̃pʁizɔnə, puʁ nə pa sufʁiʁ.
  kaʁ lamitje, nεmə pa sə dɔne.
  ɑ̃tʁə, ɛ̃difeʁɑ̃sə e stypœʁ.
  lɑ̃vi, tuʒuʁ sεtə ɑ̃vi ale vwaʁ ajœʁ.
  ty tə ʁətʁuvə dɑ̃ ta lɔʒikə.
  kɔmə o depaʁ, dynə melɔdi.
  ty pεʁd sεʁtεnə pεʁsɔnə.
  kaʁ il nə vulε pa də ta sɑ̃tœʁ.
  ɑ̃tʁə amuʁ, kɔ̃plike.
  e vastə pɑ̃se.
  kə sə dəmɑ̃de, də plys dɑ̃ sə sɑ̃timɑ̃ nue.
  tɔ̃ fizikə nə ta pa paʁdɔne.
  dɔ̃k ty kʁwaz- εtʁə lɔpʁese.
  tε pɑ̃se, tεz- εkspeʁjɑ̃sə, tɔ̃ ʃəminəmɑ̃.
  tɔ̃ lεse, ynə maʁkə tʁεne.
  mεz- il ni a maləʁøzəmɑ̃, kə twa puʁ tu ʁəkɔmɑ̃se.
 • Syllabes Phonétique : Sensation Perdu

  ɔ̃=kʁe=dε=zis=twaʁə=ki=nə=sə=ʁə=sɑ̃=ble=pa 12
  dɑ̃=kεllə=bytə=a=vɑ̃=se=si=ʁjɛ̃=nə=nu=pεʁ=mε=de=mεʁ=ʒe 15
  ɔ̃sə=kεs=tjɔ=nə=ɔ̃=pɑ̃=sə=ɔ̃=sə=fε=œ̃=mɔ̃=dəa=nɔ=tʁə=i=maʒə 17
  ɔ̃=dɔ=nə=dε=mo=za=sɔ̃=nɔ̃=sɑ̃s 9
  o=de=zεs=pwaʁ=pεʁ=dy=kɔ̃nə=pɔʁ=tə=plys 10
  də=de=sεp=sjɔ̃=ɑ̃=mɔ=mɑ̃=fɔʁ=le=kεllə=ɡaʁ=de 12
  kɑ̃=o=kœ̃=nə=tʁu=və=sa=dεs=ti=ne 10
  də=sε=sɑ̃=sa=sj=ɔ̃=pεʁdɥ 7
  o=pεʁ=sɔ=nə=kɔ̃=nu=bli 7
  nu=na=vɔ̃=pa=lə=ʃwa 6
  ke=vi=te=lε=du=lœ=ʁə 7
  ɔ̃=sɑ̃=pʁi=zɔ=nə=puʁ=nə=pa=su=fʁiʁ 10
  kaʁ=la=mi=tje=nε=mə=pa=sə=dɔ=ne 10
  ɑ̃=tʁə=ɛ̃=di=fe=ʁɑ̃=sə=e=sty=pœʁ 10
  lɑ̃=vi=tu=ʒuʁ=sεtəɑ̃=vi=a=le=vwaʁ=a=jœʁ 11
  ty=tə=ʁə=tʁu=və=dɑ̃=ta=lɔ=ʒi=kə 10
  kɔ=mə=o=de=paʁ=dy=nə=me=lɔ=di 10
  ty=pεʁd=sεʁ=tε=nə=pεʁ=sɔ=nə 8
  kaʁ=il=nə=vu=lε=pa=də=ta=sɑ̃=tœʁ 10
  ɑ̃=tʁə=a=muʁ=kɔ̃=pli=ke 7
  e=vas=tə=pɑ̃=se 5
  kə=sə=də=mɑ̃=de=də=plys=dɑ̃sə=sɑ̃=ti=mɑ̃=nu=e 13
  tɔ̃=fi=zi=kə=nə=ta=pa=paʁ=dɔ=ne 10
  dɔ̃k=ty=kʁwa=zε=tʁə=lɔ=pʁe=se 8
  tε=pɑ̃se=tε=zεk=spe=ʁjɑ̃=sə=tɔ̃=ʃə=mi=nə=mɑ̃ 12
  tɔ̃=lε=se=y=nə=maʁ=kə=tʁε=ne 9
  mε=zil=ni=a=malə=ʁø=zə=mɑ̃=kə=twa=puʁ=tu=ʁə=kɔ=mɑ̃se 15

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/11/2011 23:43Tulipe Noire

trés joli poème et ce qui est écrit et la pure vérité qui fonctionne dans notre monde.bravoo.mes amités 😉

Auteur de Poésie
09/11/2011 14:13Marcel42

Cordialement,
Marcel.