Poème-France.com

Poeme : Amitié D’AmourAmitié D’Amour

Amitié d’amour

Construire, pour mieux se désunir.
Bienvenus, dans ce monde d’autodétruire.
Femme, au couleur de leur fraudeur.
L’homme, qui n’a que sa parole.
Partagé au fil des jours, se secours.
Voir plus grand, l’homme n’est qu’un conquérant.
Femme, partagé qui ne veux pas se réengagé.
Crée, pour mieux finir.
Allons tous s’auto punir.
A coup de sentiment, d’isolement.
Oublier qui ci on a peur.
De se déshabilleur, de cœur.
Refuser d’avoir peur de tenter amour.
Elle cherche son, désorienté.
Qui ne veux plus avancer.
Mon amitié d’amour, ne ta pas pardonner.
De n’avoir pas voulus croire, à son apogée.
L’homme, qui va suivre son chemin.
Qui c’est le jour, va fermer doute.
Qu’il trouvera, sur son autoroute.
Cette lueur qui un jour.
Va peut-être, trouver son carrefour.
Noir, loin de son brouillard.

Jérémie lenglin
Jéjé

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

amitje damuʁ

kɔ̃stʁɥiʁə, puʁ mjø sə dezyniʁ.
bjɛ̃vənys, dɑ̃ sə mɔ̃də dotɔdetʁɥiʁə.
famə, o kulœʁ də lœʁ fʁodœʁ.
lɔmə, ki na kə sa paʁɔlə.
paʁtaʒe o fil dε ʒuʁ, sə səkuʁ.
vwaʁ plys ɡʁɑ̃, lɔmə nε kœ̃ kɔ̃keʁɑ̃.
famə, paʁtaʒe ki nə vø pa sə ʁeɑ̃ɡaʒe.
kʁe, puʁ mjø finiʁ.
alɔ̃ tus soto pyniʁ.
a ku də sɑ̃timɑ̃, dizɔləmɑ̃.
ublje ki si ɔ̃n- a pœʁ.
də sə dezabijœʁ, də kœʁ.
ʁəfyze davwaʁ pœʁ də tɑ̃te amuʁ.
εllə ʃεʁʃə sɔ̃, dezɔʁjɛ̃te.
ki nə vø plysz- avɑ̃se.
mɔ̃n- amitje damuʁ, nə ta pa paʁdɔne.
də navwaʁ pa vulys kʁwaʁə, a sɔ̃n- apɔʒe.
lɔmə, ki va sɥivʁə sɔ̃ ʃəmɛ̃.
ki sε lə ʒuʁ, va fεʁme dutə.
kil tʁuvəʁa, syʁ sɔ̃n- otɔʁutə.
sεtə lɥœʁ ki œ̃ ʒuʁ.
va pø tεtʁə, tʁuve sɔ̃ kaʁəfuʁ.
nwaʁ, lwɛ̃ də sɔ̃ bʁujaʁ.

ʒeʁemi lɑ̃ɡlɛ̃