Poème-France.com

Poeme : Quelle Soirée ! ! !Quelle Soirée ! ! !

Toi qui brule mon cœur…
Toi qui m’enflamme entre paradis et enfer…

Mes yeux ne t’on pas toujours regardé
Mes mains ne connaisent pas
Toutes parties de ton corps
Mais cette soirée que l’on va passée
Elle restera gravée à tout jamais
Dans mon cœur qui ne t’oubliera jamais

Dans les secrets de mon ame…
Ya lumière et amour…
Tu es surements les battements de mon cœur…
Tu es surement mon destin…

L’amour ou l’amitié m’emporte au creux
De tous ces mystères…
Je sens peut-être dans ton cœur mes lendemains…

Ce soir, on est seul au monde, il n’y a plus que nous deux
… Alors vas y prends moi la main…
Ce n’est quand te parlant que j’ai su…
… Que j’ai compris…
… Ferme tes yeux… ecoute moi…
Tu es tout ce que j’aime… tout ce que j’espère…
Tu es tout ce que je crois…
Tu es comme moi… comme si tu vivais en moi…
… Enfin je croi…
Je suis sincère… entend mon poème…
… Et fais de moi ton unique rève…
Jenifer16

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa ki bʁylə mɔ̃ kœʁ…
twa ki mɑ̃flamə ɑ̃tʁə paʁadiz- e ɑ̃fe…

mεz- iø nə tɔ̃ pa tuʒuʁ ʁəɡaʁde
mε mɛ̃ nə kɔnεze pa
tutə paʁti də tɔ̃ kɔʁ
mε sεtə swaʁe kə lɔ̃ va pase
εllə ʁεstəʁa ɡʁave a tu ʒamε
dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ki nə tubljəʁa ʒamε

dɑ̃ lε sεkʁε də mɔ̃n- amə…
ia lymjεʁə e amuʁ…
ty ε syʁəmɑ̃ lε batəmɑ̃ də mɔ̃ kœʁ…
ty ε syʁəmɑ̃ mɔ̃ dεstɛ̃…

lamuʁ u lamitje mɑ̃pɔʁtə o kʁø
də tus sε mistεʁə…
ʒə sɑ̃s pø tεtʁə dɑ̃ tɔ̃ kœʁ mε lɑ̃dəmɛ̃…

sə swaʁ, ɔ̃n- ε səl o mɔ̃də, il ni a plys kə nu dø
… alɔʁ va i pʁɑ̃ mwa la mɛ̃…
sə nε kɑ̃ tə paʁlɑ̃ kə ʒε sy…
… kə ʒε kɔ̃pʁi…
… fεʁmə tεz- iø… əkutə mwa…
ty ε tu sə kə ʒεmə… tu sə kə ʒεspεʁə…
ty ε tu sə kə ʒə kʁwa…
ty ε kɔmə mwa… kɔmə si ty vivεz- ɑ̃ mwa…
… ɑ̃fɛ̃ ʒə kʁwa…
ʒə sɥi sɛ̃sεʁə… ɑ̃tɑ̃ mɔ̃ pɔεmə…
… e fε də mwa tɔ̃n- ynikə ʁεvə…