Poème-France.com

Poeme : Tu Te PerdsTu Te Perds

Ta voix frémisse,
Devant les sacrifices.
Tu ne veux pas admettre,
Que tu es un prophète,
De l’amour.

Tu te rend sur place,
Devant mon pied d’estal.
Tu part à la chasse,
De tout ce qui est de race.
Tu t’éloigne.

-
Reste à ton cœur,
Tes sentiments,
N’aie pas peur,
Il n’y à que toi qui te mens.
Fais attention,
Tu es sous pression,
C’est elle qui te menace,
Ça te revient en face.
-

Tu dis I love you,
Quand bon te semble,
Et n’importe où,
Tout se ressemble,
Tout est flou…
Au son de sa musique,
Une tacticte,
Tu écoute sa voix.
Ne fais pas ça !

-
Reste à ton cœur,
Tes sentiments,
N’aie pas peur,
Il n’y à que toi qui te mens.
Fais attention,
Tu es sous pression,
C’est elle qui te menace,
Ça te revient en face.
-

Mais on revient toujours,
À l’amour.
Elle te joue de vilain tours,
Tout les jours.
C’est un jeu,
D’affinitée.

-
Reste à ton cœur,
Tes sentiments,
N’aie pas peur,
Il n’y à que toi qui te mens.
Fais attention,
Tu es sous pression,
C’est elle qui te menace,
Ça te revient en face.
-

Tu te ment !

Jessica Lamarre
Jessica Lamarre

PostScriptum

Je regarde les gens à mon école et j’ai noté ceci.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ta vwa fʁemisə,
dəvɑ̃ lε sakʁifisə.
ty nə vø pa admεtʁə,
kə ty ε œ̃ pʁɔfεtə,
də lamuʁ.
ty tə ʁɑ̃ syʁ plasə,
dəvɑ̃ mɔ̃ pje dεstal.
ty paʁ a la ʃasə,
də tu sə ki ε də ʁasə.
ty telwaɲə.

ʁεstə a tɔ̃ kœʁ,
tε sɑ̃timɑ̃,
nε pa pœʁ,
il ni a kə twa ki tə mɑ̃.
fεz- atɑ̃sjɔ̃,
ty ε su pʁesjɔ̃,
sεt- εllə ki tə mənasə,
sa tə ʁəvjɛ̃ ɑ̃ fasə.

ty di i lɔvə iu,
kɑ̃ bɔ̃ tə sɑ̃blə,
e nɛ̃pɔʁtə u,
tu sə ʁəsɑ̃blə,
tut- ε flu…
o sɔ̃ də sa myzikə,
ynə taktiktə,
ty ekutə sa vwa.
nə fε pa sa !

ʁεstə a tɔ̃ kœʁ,
tε sɑ̃timɑ̃,
nε pa pœʁ,
il ni a kə twa ki tə mɑ̃.
fεz- atɑ̃sjɔ̃,
ty ε su pʁesjɔ̃,
sεt- εllə ki tə mənasə,
sa tə ʁəvjɛ̃ ɑ̃ fasə.

mεz- ɔ̃ ʁəvjɛ̃ tuʒuʁ,
a lamuʁ.
εllə tə ʒu də vilɛ̃ tuʁ,
tu lε ʒuʁ.
sεt- œ̃ ʒø,
dafinite.

ʁεstə a tɔ̃ kœʁ,
tε sɑ̃timɑ̃,
nε pa pœʁ,
il ni a kə twa ki tə mɑ̃.
fεz- atɑ̃sjɔ̃,
ty ε su pʁesjɔ̃,
sεt- εllə ki tə mənasə,
sa tə ʁəvjɛ̃ ɑ̃ fasə.

ty tə mɑ̃ !
ʒesika lamaʁə