Poème-France.com

Poeme : Je CroyaisJe Croyais

Je croyais que tu etais mon amies
Mes tu ne l’etait pas, mes quand je m’en suis rendue compte c’etait tros tard ! ! ! !
Tu ma humilie, tu ma insulter avec toutes tes nouvelles amies
Moi je me suis retrouver seule
Mes maintenant tu me dis que je te manque ke tu voudrais toujours etre mon amies mes moi dans ma nouvelles ecole j’ai de vrai amies qui elle au moins on du respect pour moi pas comme toi ! ! ! ! !
Jessy_12893

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə kʁwajε kə ty ətε mɔ̃n- ami
mε ty nə lətε pa, mε kɑ̃ ʒə mɑ̃ sɥi ʁɑ̃dɥ kɔ̃tə sətε tʁo taʁ ! ! !
ty ma ymili, ty ma ɛ̃sylte avεk tutə tε nuvεlləz- ami
mwa ʒə mə sɥi ʁətʁuve sələ
mε mɛ̃tənɑ̃ ty mə di kə ʒə tə mɑ̃kə kə ty vudʁε tuʒuʁz- εtʁə mɔ̃n- ami mε mwa dɑ̃ ma nuvεlləz- əkɔlə ʒε də vʁε ami ki εllə o mwɛ̃z- ɔ̃ dy ʁεspε puʁ mwa pa kɔmə twa ! ! !