Poème-France.com

Poeme : PerduPerdu

Toi aujourd’hui tu ma decue
Raler pour rien
Je me suis excuser
Mes rien a changer
Tu ne me pardonnera pas moi
Mes elle bien
Moi j’ai perdu le moral maintenant
Je suis triste
Mes tu t’en fiche
Tu ne pense ka elle
Meme si ses fini
Tu lui pardonera tout de suite
Parce que c’est elle
Mes n’oublie pas ke tu perd la fille ki te considerais comme un frere
Mes tu perd aussi l’amies ki etait en elle
Jessy_12893

PostScriptum

j’ecris se ke je ressent mm si sa ressemble presque a rien


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa oʒuʁdɥi ty ma dəkɥ
ʁale puʁ ʁjɛ̃
ʒə mə sɥiz- εkskyze
mε ʁjɛ̃ a ʃɑ̃ʒe
ty nə mə paʁdɔnəʁa pa mwa
mεz- εllə bjɛ̃
mwa ʒε pεʁdy lə mɔʁal mɛ̃tənɑ̃
ʒə sɥi tʁistə
mε ty tɑ̃ fiʃə
ty nə pɑ̃sə ka εllə
məmə si sε fini
ty lɥi paʁdɔnəʁa tu də sɥitə
paʁsə kə sεt- εllə
mε nubli pa kə ty pεʁ la fijə ki tə kɔ̃sidəʁε kɔmə œ̃ fʁəʁə
mε ty pεʁ osi lami ki ətε ɑ̃n- εllə