Poème-France.com

Poeme : Reste Avec Moi Mon AmieReste Avec Moi Mon Amie

Au debut on ne s’entendait pas
Tu disait trop de chose sur moi
Mais apres quelque temps
J’ai appris a mieux te connaître

Maitenant je t’adore et toi aussi
Mais bientot on va devoir se séparer
Je n’en ai vraiment pas envie
Mais le destin dois nous sépare

Toi tu part au licé et moi aussi
J’espère que nous nous verons encore souvent
Car je ne t’oublirais jammais
J’ai entièrement confiance en toi
Je sais que tu a bon cœur
Et que toi aussi tu ne m’oubliera pas

Je pense a tous ce temps que on a perdu
A nous querelle pour rien
Car maitenant nous sommes amie
Meme plus que ca puisque

Ont se disaient tous de notre vie
Jammais je n’oserait te décevoir
J’ai tres mal au cœur de te voir partir
Et je suis sur que toi aussi

Maitenant nous allons vivre nos vies
Chacun de notre côtés
Mais je penserait toujours a toi
Et toi aussi ma meilleur amie
Jjp

PostScriptum

Voila un poeme que j’ai ecrit pour quelqu’un qui me la demander


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

o dəby ɔ̃ nə sɑ̃tɑ̃dε pa
ty dizε tʁo də ʃozə syʁ mwa
mεz- apʁə- kεlkə tɑ̃
ʒε apʁiz- a mjø tə kɔnεtʁə

mεtənɑ̃ ʒə tadɔʁə e twa osi
mε bjɛ̃to ɔ̃ va dəvwaʁ sə sepaʁe
ʒə nɑ̃n- ε vʁεmɑ̃ pa ɑ̃vi
mε lə dεstɛ̃ dwa nu sepaʁə

twa ty paʁ o lise e mwa osi
ʒεspεʁə kə nu nu vəʁɔ̃z- ɑ̃kɔʁə suvɑ̃
kaʁ ʒə nə tubliʁε ʒamε
ʒε ɑ̃tjεʁəmɑ̃ kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ twa
ʒə sε kə ty a bɔ̃ kœʁ
e kə twa osi ty nə mubljəʁa pa

ʒə pɑ̃sə a tus sə tɑ̃ kə ɔ̃n- a pεʁdy
a nu kəʁεllə puʁ ʁjɛ̃
kaʁ mεtənɑ̃ nu sɔməz- ami
məmə plys kə ka pɥiskə

ɔ̃ sə dizε tus də nɔtʁə vi
ʒamε ʒə nozəʁε tə desəvwaʁ
ʒε tʁə- mal o kœʁ də tə vwaʁ paʁtiʁ
e ʒə sɥi syʁ kə twa osi

mεtənɑ̃ nuz- alɔ̃ vivʁə no vi
ʃakœ̃ də nɔtʁə kote
mε ʒə pɑ̃səʁε tuʒuʁz- a twa
e twa osi ma mεjœʁ ami