Poème-France.com

Poeme : Les FraisesLes Fraises

Les fraises sont tres bonne a mangé
Moi je les écrases dans une assiette
Puis je rajoute du sucre
Pour quelle soie encore meilleur

Les fraises ces tres jolis
Ces comme un cœur rouge
Sauf que la on en vois beaucoup

Les fraises nous redonnes l’appetit
Tellement elles sont succulantes
Grâce a elle aujourd’hui j’ai manger
Puisque je ne vais pas bien du tout

Les fraises on les a mangé
Avec ma fammille on c’est bien amuse
Meme si c’etait que pour 5 minutes
Au moins ca ma changer les idées
Jjp

PostScriptum

MMM les fraises j’adore


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lε fʁεzə sɔ̃ tʁə- bɔnə a mɑ̃ʒe
mwa ʒə lεz- ekʁazə dɑ̃z- ynə asjεtə
pɥi ʒə ʁaʒutə dy sykʁə
puʁ kεllə swa ɑ̃kɔʁə mεjœʁ

lε fʁεzə sε tʁə- ʒɔli
sε kɔmə œ̃ kœʁ ʁuʒə
sof kə la ɔ̃n- ɑ̃ vwa boku

lε fʁεzə nu ʁədɔnə lapəti
tεllmɑ̃ εllə sɔ̃ sykylɑ̃tə
ɡʁasə a εllə oʒuʁdɥi ʒε mɑ̃ʒe
pɥiskə ʒə nə vε pa bjɛ̃ dy tu

lε fʁεzəz- ɔ̃ lεz- a mɑ̃ʒe
avεk ma famijə ɔ̃ sε bjɛ̃ amyzə
məmə si sətε kə puʁ sɛ̃k minytə
o mwɛ̃ ka ma ʃɑ̃ʒe lεz- ide