Poème-France.com

Poeme : AngeliqueAngelique

En cette date souvenir
Dis-moi petit bout de femme
Intelligente, moderne et jeune
A qui appartient ton cœur ;
Raconte-moi ton histoire
Belle fontaine des désirs
Musée fou des soupirs
Où ma passion s’enflamme
D’allégresse, de bonheur
Quand je pense à toi.
J’ai encore en memoire
Le jour merveilleux, gai
Que je n’oublierai jamais
Où j’ai croisé ton regard
De tendresse et d’amour,
Oh rêve fantastique
Oh Angelique ! . .
Oh belle tu es mon cœur
Tu es ma vie, mon bonheur
Tu es ma raison d’aimer.
Je veux tenir dans mes mains
Tes seins splendides et beaux
Je veux tenir entre mes bras
Ton corps si jeune et chaud ;
Femme aux dents de loup
Merveilleuse, féerique
Princesse aux yeux d’amour
Cheveux de velours
Tu me rends fou ! . .
Je t’aimerai toujours.
José Azevedo

PostScriptum

Jour après jour et pour toujours, Angelique


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃ sεtə datə suvəniʁ
di mwa pəti bu də famə
ɛ̃tεlliʒɑ̃tə, mɔdεʁnə e ʒənə
a ki apaʁtjɛ̃ tɔ̃ kœʁ,
ʁakɔ̃tə mwa tɔ̃n- istwaʁə
bεllə fɔ̃tεnə dε deziʁ
myze fu dε supiʁ
u ma pasjɔ̃ sɑ̃flamə
daleɡʁεsə, də bɔnœʁ
kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a twa.
ʒε ɑ̃kɔʁə ɑ̃ məmwaʁə
lə ʒuʁ mεʁvεjø, ɡε
kə ʒə nubljəʁε ʒamε
u ʒε kʁwaze tɔ̃ ʁəɡaʁ
də tɑ̃dʁεsə e damuʁ,
ɔ ʁεvə fɑ̃tastikə
ɔ ɑ̃ʒəlikə ! .
ɔ bεllə ty ε mɔ̃ kœʁ
ty ε ma vi, mɔ̃ bɔnœʁ
ty ε ma ʁεzɔ̃ dεme.
ʒə vø təniʁ dɑ̃ mε mɛ̃
tε sɛ̃ splɑ̃didəz- e bo
ʒə vø təniʁ ɑ̃tʁə mε bʁa
tɔ̃ kɔʁ si ʒənə e ʃo,
famə o dɑ̃ də lu
mεʁvεjøzə, feəʁikə
pʁɛ̃sεsə oz- iø damuʁ
ʃəvø də vəluʁ
ty mə ʁɑ̃ fu ! .
ʒə tεməʁε tuʒuʁ.