Poème-France.com

Poeme : Qu’En Est-Il De Ta Jeunesse ?Qu’En Est-Il De Ta Jeunesse ?

Que restera-t-il de toi demain ?
Quand ta juvénilité touchera à sa fin
Toi, qui n’y pense même pas
Jouant les jeux de l’amour ici et là

Objet de la délinquance juvénile
La dépravation en cours te rend inutile
Tu te vois à la star ’’ Madonna ’’
Espérant, partout entendre : voici la diva !

Tu deviens une noctambule notoire
Pratiquement, en faisant le trottoir
Tu exhibes ta chair pour te mettre au pas
Partout, où il y a vent du compas.

Soit au feu-vert avec le doux ’’ Lakòl’’
Dont, le feeling te fait nier l’école
Ne t’intéressent guère, les choses de l’esprit
Ainsi, de la vraie richesse tu fais fi !

Tu perds la conscience de ton état, de tes fautes
Te laissant mener par tes proches, les plus sottes
Telle, tu ignores ta dignité, ta bonne volonté
Qui pourraient te procurer le sens de loyauté !

Alors que tu reprends ton destin en main
Autant que tu as longtemps rongé ton frein
Ce qui fera de toi une personne responsable
Que reflétera ta conduite raisonnable !
Jpat0007

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kə ʁεstəʁa til də twa dəmɛ̃ ?
kɑ̃ ta ʒyvenilite tuʃəʁa a sa fɛ̃
twa, ki ni pɑ̃sə mεmə pa
ʒuɑ̃ lε ʒø də lamuʁ isi e la

ɔbʒε də la delɛ̃kɑ̃sə ʒyvenilə
la depʁavasjɔ̃ ɑ̃ kuʁ tə ʁɑ̃t- inytilə
ty tə vwaz- a la staʁmadɔna
εspeʁɑ̃, paʁtu ɑ̃tɑ̃dʁə : vwasi la diva !

ty dəvjɛ̃z- ynə nɔktɑ̃bylə nɔtwaʁə
pʁatikəmɑ̃, ɑ̃ fəzɑ̃ lə tʁɔtwaʁ
ty εɡzibə ta ʃεʁ puʁ tə mεtʁə o pa
paʁtu, u il i a vɑ̃ dy kɔ̃pa.

swa o fø vεʁ avεk lə dukslakl
dɔ̃, lə filiŋ tə fε nje lekɔlə
nə tɛ̃teʁəse ɡεʁə, lε ʃozə də lεspʁi
ɛ̃si, də la vʁε ʁiʃεsə ty fε fi !

ty pεʁd la kɔ̃sjɑ̃sə də tɔ̃n- eta, də tε fotə
tə lεsɑ̃ məne paʁ tε pʁoʃə, lε plys sɔtə
tεllə, ty iɲɔʁə ta diɲite, ta bɔnə vɔlɔ̃te
ki puʁʁε tə pʁɔkyʁe lə sɑ̃s də lwajote !

alɔʁ kə ty ʁəpʁɑ̃ tɔ̃ dεstɛ̃ ɑ̃ mɛ̃
otɑ̃ kə ty a lɔ̃tɑ̃ ʁɔ̃ʒe tɔ̃ fʁɛ̃
sə ki fəʁa də twa ynə pεʁsɔnə ʁεspɔ̃sablə
kə ʁəfletəʁa ta kɔ̃dɥitə ʁεzɔnablə !