Poeme : Un Noir Tableau !

Un Noir Tableau !

Le ciel est morne et sombre
On est emparé de l’ombre
Les oiseaux piaillent de douleur
Ici, la vie n’a aucune saveur

Le doux et précieux air est rarefié
La mer s’affole et meur d’envie de se méfier
La nature est affligée par la peste humaine
Où est passée la raison ? Le pesticide de ce domaine.

La méchanceté règne et bannit la charité
Les enfants sont livrés à la corruption et l’immoralité
Le mal, clairement devenu une arme rentable
C’est horrible de vivre en compagnie du diable

L’amour est crucifié par l’argent et le pouvoir
Dès lors, que Dieu pour tous, chacun pour soi
La faim et la soif sont vite passées à l’honneur
Parler du bonheur, ce n’est que pour calmer le cœur

Les intellectuels sont méprisés et dépaysés
La jeunesse à la recherche d’identité est démoralisée
Ainsi, elle se livre en aveugle à la drogue
Telle, les puissances colonisent pour se mettre en vogue

Contre nourriture, les filles se sont prostituées
Tout comme les gars qui se sont animalisés pour se situer
Le pays est transformé en micmac du vandalisme
Les parents sont démissionnés et livrés au césarisme

Les fidèles, flétris par la misère sont inactifs
Dorénavant, l’église est un commerce lucratif
Prêchant la résignation dans une situation telle
C’est divulgué la mort à une grande échelle

Reprenons, sincèrement le chemin de l’amour
Qui pourrait nous rendre humble pour toujours !
Eliminons la malveillance et le sombre orgueil
Qui nous vêtirent de cet horrible deuil

Même quand se pourrait une loi de la nature
Luttons ! Dieu nous guidera dans le futur
Car, malgré son état odieux et de pourriture
Notre pays ne doit pas mourir comme une ordure !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Un Noir Tableau !

  le=ciel=est=mor=ne=et=som=bre 8
  on=est=em=pa=ré=de=lom=bre 8
  les=oi=seaux=pia=il=lent=de=dou=leur 9
  ici=la=vie=na=au=cu=ne=sa=veur 9

  le=doux=et=pré=cieux=air=est=ra=re=fi=é 11
  la=mer=saf=fo=le=et=meur=den=vie=de=se=mé=fi=er 14
  la=na=tu=re=est=af=fli=gée=par=la=pes=te=hu=maine 14
  où=est=pas=sée=la=rai=son=le=pes=ti=cide=de=ce=do=maine 15

  la=mé=chan=ce=té=rè=gne=et=ban=nit=la=cha=ri=té 14
  les=en=fants=sont=li=vrés=à=la=cor=rup=tion=et=lim=mo=ra=li=té 17
  le=mal=clai=re=ment=de=ve=nu=u=ne=ar=me=ren=table 14
  cest=hor=ri=ble=de=vi=vre=en=com=pa=gnie=du=dia=ble 14

  la=mour=est=cru=ci=fi=é=par=lar=gent=et=le=pou=voir 14
  dès=lors=que=dieu=pour=tous=cha=cun=pour=soi 10
  la=faim=et=la=soif=sont=vi=te=pas=sées=à=l=hon=neur 14
  par=ler=du=bon=heur=ce=nest=que=pour=cal=mer=le=cœur 13

  les=in=tel=lec=tuels=sont=mé=pri=sés=et=dé=pay=sés 13
  la=jeunes=seà=la=re=cher=che=di=den=ti=té=est=dé=mo=ra=li=sée 17
  ain=si=el=le=se=li=vre=en=a=veu=gle=à=la=drogue 14
  tel=le=les=puis=sances=co=lo=ni=sent=pour=se=met=treen=vogue 14

  con=tre=nour=ri=tu=re=les=fi=lles=se=sont=pros=ti=tuées 14
  tout=comme=les=gars=qui=se=sont=a=ni=ma=li=sés=pour=se=si=tuer 16
  le=pa=ys=est=trans=for=mé=en=mic=mac=du=van=da=lisme 14
  les=parents=sont=dé=mis=sion=nés=et=li=vrés=au=cé=sa=risme 14

  les=fi=dèles=flé=tris=par=la=mi=sè=re=sont=i=nac=tif=s 15
  do=ré=na=vant=lé=glise=est=un=com=mer=ce=lu=cra=tif 14
  prê=chant=la=ré=si=gna=tion=dans=une=si=tua=ti=on=telle 14
  cest=di=vul=gué=la=mort=à=u=ne=gran=de=é=chelle 13

  re=pre=nons=sin=cè=re=ment=le=che=min=de=la=mour 13
  qui=pour=rait=nous=ren=dre=hum=ble=pour=tou=jours 11
  eli=mi=nons=la=mal=veillan=ce=et=le=som=bre=or=gueil 13
  qui=nous=vê=ti=rent=de=cet=hor=ri=ble=deuil 11

  mê=me=quand=se=pour=rait=u=ne=loi=de=la=na=tu=re 14
  lut=tons=dieu=nous=gui=de=ra=dans=le=fu=tur 11
  car=mal=gré=son=é=tat=o=dieux=et=de=pour=ri=tu=re 14
  notre=pa=ys=ne=doit=pas=mou=rir=com=me=u=ne=or=dure 14
 • Phonétique : Un Noir Tableau !

  lə sjεl ε mɔʁnə e sɔ̃bʁə
  ɔ̃n- εt- ɑ̃paʁe də lɔ̃bʁə
  lεz- wazo pjaje də dulœʁ
  isi, la vi na okynə savœʁ

  lə duz- e pʁesjøz- εʁ ε ʁaʁəfje
  la mεʁ safɔlə e mœʁ dɑ̃vi də sə mefje
  la natyʁə εt- afliʒe paʁ la pεstə ymεnə
  u ε pase la ʁεzɔ̃ ? lə pεstisidə də sə dɔmεnə.

  la meʃɑ̃səte ʁεɲə e bani la ʃaʁite
  lεz- ɑ̃fɑ̃ sɔ̃ livʁez- a la kɔʁypsjɔ̃ e limɔʁalite
  lə mal, klεʁəmɑ̃ dəvəny ynə aʁmə ʁɑ̃tablə
  sε ɔʁiblə də vivʁə ɑ̃ kɔ̃paɲi dy djablə

  lamuʁ ε kʁysifje paʁ laʁʒe e lə puvwaʁ
  dε lɔʁ, kə djø puʁ tus, ʃakœ̃ puʁ swa
  la fɛ̃ e la swaf sɔ̃ vitə pasez- a lɔnœʁ
  paʁle dy bɔnœʁ, sə nε kə puʁ kalme lə kœʁ

  lεz- ɛ̃tεllεktɥεl sɔ̃ mepʁizez- e depεize
  la ʒənεsə a la ʁəʃεʁʃə didɑ̃tite ε demɔʁalize
  ɛ̃si, εllə sə livʁə ɑ̃n- avøɡlə a la dʁɔɡ
  tεllə, lε pɥisɑ̃sə kɔlɔnize puʁ sə mεtʁə ɑ̃ vɔɡ

  kɔ̃tʁə nuʁʁityʁə, lε fijə sə sɔ̃ pʁɔstitye
  tu kɔmə lε ɡaʁ ki sə sɔ̃t- animalize puʁ sə sitɥe
  lə pεiz- ε tʁɑ̃sfɔʁme ɑ̃ mikmak dy vɑ̃dalismə
  lε paʁɑ̃ sɔ̃ demisjɔnez- e livʁez- o sezaʁismə

  lε fidεlə, fletʁi paʁ la mizεʁə sɔ̃t- inaktif
  dɔʁenavɑ̃, leɡlizə εt- œ̃ kɔmεʁsə lykʁatif
  pʁεʃɑ̃ la ʁeziɲasjɔ̃ dɑ̃z- ynə sitɥasjɔ̃ tεllə
  sε divylɡe la mɔʁ a ynə ɡʁɑ̃də eʃεllə

  ʁəpʁənɔ̃, sɛ̃sεʁəmɑ̃ lə ʃəmɛ̃ də lamuʁ
  ki puʁʁε nu ʁɑ̃dʁə œ̃blə puʁ tuʒuʁ !
  əliminɔ̃ la malvεjɑ̃sə e lə sɔ̃bʁə ɔʁɡœj
  ki nu vεtiʁe də sεt ɔʁiblə dəj

  mεmə kɑ̃ sə puʁʁε ynə lwa də la natyʁə
  lytɔ̃ ! djø nu ɡidəʁa dɑ̃ lə fytyʁ
  kaʁ, malɡʁe sɔ̃n- eta ɔdjøz- e də puʁʁityʁə
  nɔtʁə pεi nə dwa pa muʁiʁ kɔmə ynə ɔʁdyʁə !
 • Syllabes Phonétique : Un Noir Tableau !

  lə=sjεl=ε=mɔʁ=nə=e=sɔ̃=bʁə 8
  ɔ̃=nε=tɑ̃=pa=ʁe=də=lɔ̃=bʁə 8
  lε=zwa=zo=pj=a=j=e=də=du=lœ=ʁə 11
  i=si=la=vi=na=o=ky=nə=sa=vœ=ʁə 11

  lə=du=ze=pʁe=sj=ø=zεʁ=ε=ʁa=ʁə=fj=e 12
  la=mεʁ=sa=fɔ=lə=e=mœʁ=dɑ̃=vi=də=sə=me=fj=e 14
  la=na=ty=ʁə=ε=ta=fli=ʒe=paʁ=la=pεs=tə=y=mεnə 14
  u=ε=pase=la=ʁε=zɔ̃=lə=pεs=ti=si=də=də=sə=dɔ=mεnə 15

  la=me=ʃɑ̃=sə=te=ʁε=ɲə=e=ba=ni=la=ʃa=ʁi=te 14
  lε=zɑ̃=fɑ̃=sɔ̃=li=vʁe=za=la=kɔ=ʁyp=sjɔ̃=e=li=mɔ=ʁa=li=te 17
  lə=mal=klε=ʁə=mɑ̃=də=və=ny=y=nə=aʁ=mə=ʁɑ̃=tablə 14
  sε=ɔ=ʁi=blə=də=vi=vʁə=ɑ̃=kɔ̃=pa=ɲi=dy=dja=blə 14

  la=muʁ=ε=kʁy=si=fj=e=paʁ=laʁ=ʒe=e=lə=pu=vwaʁ 14
  dε=lɔʁ=kə=dj=ø=puʁ=tus=ʃa=kœ̃=puʁ=swa 11
  la=fɛ̃=e=la=swaf=sɔ̃=vi=tə=pa=se=za=lɔ=nœ=ʁə 14
  paʁ=le=dy=bɔ=nœ=ʁə=sə=nε=kə=puʁ=kal=me=lə=kœʁ 14

  lε=zɛ̃=tεl=lεk=tɥεl=sɔ̃=me=pʁi=ze=ze=de=pε=i=ze 14
  laʒə=nε=səa=la=ʁə=ʃεʁ=ʃə=di=dɑ̃=ti=te=ε=de=mɔ=ʁa=li=ze 17
  ɛ̃=si=εl=lə=sə=li=vʁə=ɑ̃=na=vø=ɡlə=a=la=dʁɔɡ 14
  tεllə=lε=pɥi=sɑ̃sə=kɔ=lɔ=ni=ze=puʁ=sə=mε=tʁə=ɑ̃=vɔɡ 14

  kɔ̃tʁə=nuʁ=ʁi=ty=ʁə=lε=fi=jə=sə=sɔ̃=pʁɔs=ti=ty=e 14
  tu=kɔmə=lε=ɡaʁ=ki=sə=sɔ̃=ta=ni=ma=li=ze=puʁ=sə=sit=ɥe 16
  lə=pε=i=zε=tʁɑ̃s=fɔʁ=me=ɑ̃=mik=mak=dy=vɑ̃=da=lismə 14
  lε=pa=ʁɑ̃=sɔ̃=de=mi=sjɔ=ne=ze=li=vʁe=zose=za=ʁismə 14

  lε=fi=dεlə=fle=tʁi=paʁ=la=mi=zε=ʁə=sɔ̃=ti=nak=tif 14
  dɔ=ʁe=na=vɑ̃=le=ɡlizə=ε=tœ̃=kɔ=mεʁ=sə=ly=kʁa=tif 14
  pʁε=ʃɑ̃=la=ʁe=zi=ɲa=sjɔ̃=dɑ̃=zynə=sit=ɥa=sjɔ̃=tεl=lə 14
  sε=di=vyl=ɡe=la=mɔʁ=a=y=nə=ɡʁɑ̃=də=e=ʃεl=lə 14

  ʁə=pʁə=nɔ̃=sɛ̃=sε=ʁə=mɑ̃=lə=ʃə=mɛ̃=də=la=muʁ 13
  ki=puʁ=ʁε=nu=ʁɑ̃=dʁə=œ̃=blə=puʁ=tu=ʒuʁ 11
  ə=li=mi=nɔ̃=la=mal=vε=jɑ̃sə=e=lə=sɔ̃=bʁə=ɔʁ=ɡœj 14
  ki=nu=vε=ti=ʁe=də=sεt=ɔ=ʁi=blə=dəj 11

  mε=mə=kɑ̃=sə=puʁ=ʁε=y=nə=lwa=də=la=na=ty=ʁə 14
  ly=tɔ̃=dj=ø=nu=ɡi=də=ʁa=dɑ̃=lə=fy=tyʁ 12
  kaʁ=mal=ɡʁe=sɔ̃=ne=ta=ɔ=djø=ze=də=puʁ=ʁi=ty=ʁə 14
  nɔtʁə=pε=i=nə=dwa=pa=mu=ʁiʁ=kɔ=mə=y=nə=ɔʁ=dyʁə 14

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/06/2011 21:01Lemmiath

Comme tu dis, faisons la révolution à la haine, l’indifférence, la jalousie, le matérialisme, etc.
Pour laisser régner l’amour.

Poème - Sans Thème -
Publié le 22/06/2011 00:00

L'écrit contient 293 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Jpat0007

Récompense

1
0
0

Texte des commentateurs