Univers de poésie d'un auteur

Poème:Au Cap Perle D’haiti !

Le Poème

Comment pourrais-je t’oublier, chère perle d’Haïti ?
Toi qui as vu et honoré le jour de ma naissance
Tu as marqué ma tendre vie et mon existence
Jamais, je ne souhaiterais te quitter, au Cap chérie
Te laisser aujourd’hui provoque en moi un triste mal
Qui me gardera pour toujours dans un état anormal

Etendu dans la verdoyante région nord du pays
Tu as été fièrement édifié et bien poli,
Reflètant l’image de la grandeur des nordistes
En particulier les capois qui sont si réalistes
Ta beauté, ta gloire font l’honneur de tous les haïtiens
De qui, tu attends longtemps maintien et soutien.

Comment pourrais-je me passer de toi, chère ville
Mon coin sacré qui m’est cher de toute l’île
Nul n’ose passer de ta grande beauté coloniale
La cité qui a connu tant de gloire, si géniale.
Te panachant de tous ces charmes monumentaux
Du roi Christophe, tu es le fantastique berceau !

Je t’apporte en cette occasion le témoignage
Palpitant, de mon affection, en raison de mon âge
Prends-donc l’offrende de mon cœur à la reconnaissance !
Tous ces soupirs, ces paroles, sont un prix d’obéissance.
Ton histoire n’est pas un conte, ni un récit frivole
Car, les oiseaux témoignent sa véracité en plein vol

Alors comment nier la dureté de cette nostalgie
Qui occupe mon âme et me porte à réagir
A travers mes poèmes tant suaves que beaux
Comme le peintre retrace la nature de son pinceau
Le pire, est de vouloir s’adapter à une autre ville
Un pays, un monde, où, on se fait passer pour un vil

Que ce ne soit pas sans raison je suis triste, le Cap
Si, nul ne voudrait vivre loin de son pays, voire le Pape
Eloigner de ses parents, ses amis et son tendre amour
C’est le néant perspicace qu’on déguste au jour le jour
Or, je meurs d’envie de retourner vers toi ma belle
Là, je recommencerai ma vie chez moi, comme la plus belle.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Jpat0007

Poète Jpat0007

Jpat0007 a publié sur le site 13 écrits. Jpat0007 est membre du site depuis l'année 2007.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Au Cap Perle D’haiti !com=ment=pour=rais=je=tou=blier=chè=re=per=le=d=haï=ti 14
toi=qui=as=vu=et=ho=no=ré=le=jour=de=ma=nais=sance 14
tu=as=mar=qué=ma=ten=dre=vie=et=mon=exis=ten=ce 13
ja=mais=je=ne=sou=haite=rais=te=quit=ter=au=cap=ché=rie 14
te=lais=ser=au=jourd=hui=pro=vo=que=en=moi=un=triste=mal 14
qui=me=gar=de=ra=pour=tou=jours=dans=un=é=tat=a=nor=mal 15

eten=du=dans=la=ver=doy=an=te=ré=gion=nord=du=pa=ys 14
tu=as=é=té=fière=ment=é=di=fi=é=et=bien=po=li 14
re=flè=tant=li=ma=ge=de=la=gran=deur=des=nor=dis=tes 14
en=par=ti=cu=lier=les=ca=pois=qui=sont=si=ré=a=listes 14
ta=beau=té=ta=gloire=font=l=hon=neur=de=tous=les=haï=tiens 14
de=qui=tu=at=tends=long=temps=main=tien=et=sou=tien 12

com=ment=pour=rais=je=me=pas=ser=de=toi=chè=re=vi=lle 14
mon=coin=sa=cré=qui=mest=cher=de=tou=te=lî=le 12
nul=no=se=pas=ser=de=ta=gran=de=beau=té=co=lo=niale 14
la=ci=té=qui=a=con=nu=tant=de=gloi=re=si=gé=niale 14
te=pa=na=chant=de=tous=ces=char=mes=mo=nu=men=taux 13
du=roi=chris=to=phe=tu=es=le=fan=tas=ti=que=ber=ceau 14

je=tap=por=te=en=cet=te=oc=ca=sion=le=té=moi=gnage 14
pal=pi=tant=de=mon=af=fec=tion=en=rai=son=de=mon=âge 14
prends=donc=lof=fren=de=de=mon=cœur=à=la=re=con=nais=sance 14
tous=ces=sou=pirs=ces=pa=ro=les=sont=un=prix=do=béis=sance 14
ton=his=toire=nest=pas=un=con=te=ni=un=ré=cit=fri=vole 14
car=les=oi=seaux=té=moignent=sa=vé=ra=ci=té=en=plein=vol 14

a=lors=comment=nier=la=du=re=té=de=cet=te=nos=tal=gie 14
qui=oc=cupe=mon=â=me=et=me=por=te=à=ré=a=gir 14
a=tra=vers=mes=po=è=mes=tant=sua=ves=que=beaux 12
comme=le=pein=tre=re=tra=ce=la=na=tu=re=de=son=pin=ceau 15
le=pire=est=de=vou=loir=sa=dap=ter=à=u=neau=tre=ville 14
un=pa=ys=un=monde=où=on=se=fait=pas=ser=pour=un=vil 14

que=ce=ne=soit=pas=sans=rai=son=je=suis=tris=te=le=cap 14
si=nul=ne=vou=drait=vivre=loin=de=son=pa=ys=voi=re=le=pape 15
eloi=gner=de=ses=parents=ses=a=mis=et=son=ten=dre=a=mour 14
cest=le=né=ant=pers=pi=cace=quon=dé=gus=teau=jour=le=jour 14
or=je=meurs=den=vie=de=re=tour=ner=vers=toi=ma=belle 13
là=je=re=commen=ce=rai=ma=vie=chez=moi=com=me=la=plus=belle 15
Phonétique : Au Cap Perle D’haiti !kɔmɑ̃ puʁʁε ʒə tublje, ʃεʁə pεʁlə dajti ?
twa ki a vy e onoʁe lə ʒuʁ də ma nεsɑ̃sə
ty a maʁke ma tɑ̃dʁə vi e mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə
ʒamε, ʒə nə suεtəʁε tə kite, o kap ʃeʁi
tə lεse oʒuʁdɥi pʁɔvɔkə ɑ̃ mwa œ̃ tʁistə mal
ki mə ɡaʁdəʁa puʁ tuʒuʁ dɑ̃z- œ̃n- eta anɔʁmal

ətɑ̃dy dɑ̃ la vεʁdwajɑ̃tə ʁeʒjɔ̃ nɔʁ dy pεi
ty a ete fjεʁəmɑ̃ edifje e bjɛ̃ pɔli,
ʁəflεtɑ̃ limaʒə də la ɡʁɑ̃dœʁ dε nɔʁdistə
ɑ̃ paʁtikylje lε kapwa ki sɔ̃ si ʁealistə
ta bote, ta ɡlwaʁə fɔ̃ lɔnœʁ də tus lεz- ajtjɛ̃
də ki, ty atɑ̃ lɔ̃tɑ̃ mɛ̃tjɛ̃ e sutjɛ̃.

kɔmɑ̃ puʁʁε ʒə mə pase də twa, ʃεʁə vilə
mɔ̃ kwɛ̃ sakʁe ki mε ʃεʁ də tutə lilə
nyl nozə pase də ta ɡʁɑ̃də bote kɔlɔnjalə
la site ki a kɔny tɑ̃ də ɡlwaʁə, si ʒenjalə.
tə panaʃɑ̃ də tus sε ʃaʁmə- mɔnymɑ̃to
dy ʁwa kʁistɔfə, ty ε lə fɑ̃tastikə bεʁso !

ʒə tapɔʁtə ɑ̃ sεtə ɔkazjɔ̃ lə temwaɲaʒə
palpitɑ̃, də mɔ̃n- afεksjɔ̃, ɑ̃ ʁεzɔ̃ də mɔ̃n- aʒə
pʁɑ̃ dɔ̃k lɔfʁɑ̃də də mɔ̃ kœʁ a la ʁəkɔnεsɑ̃sə !
tus sε supiʁ, sε paʁɔlə, sɔ̃t- œ̃ pʁi dɔbeisɑ̃sə.
tɔ̃n- istwaʁə nε pa œ̃ kɔ̃tə, ni œ̃ ʁesi fʁivɔlə
kaʁ, lεz- wazo temwaɲe sa veʁasite ɑ̃ plɛ̃ vɔl

alɔʁ kɔmɑ̃ nje la dyʁəte də sεtə nɔstalʒi
ki ɔkypə mɔ̃n- amə e mə pɔʁtə a ʁeaʒiʁ
a tʁavεʁ mε pɔεmə tɑ̃ sɥavə kə bo
kɔmə lə pɛ̃tʁə ʁətʁasə la natyʁə də sɔ̃ pɛ̃so
lə piʁə, ε də vulwaʁ sadapte a ynə otʁə vilə
œ̃ pεi, œ̃ mɔ̃də, u, ɔ̃ sə fε pase puʁ œ̃ vil

kə sə nə swa pa sɑ̃ ʁεzɔ̃ ʒə sɥi tʁistə, lə kap
si, nyl nə vudʁε vivʁə lwɛ̃ də sɔ̃ pεi, vwaʁə lə papə
əlwaɲe də sε paʁɑ̃, sεz- amiz- e sɔ̃ tɑ̃dʁə amuʁ
sε lə neɑ̃ pεʁspikasə kɔ̃ deɡystə o ʒuʁ lə ʒuʁ
ɔʁ, ʒə mœʁ dɑ̃vi də ʁətuʁne vεʁ twa ma bεllə
la, ʒə ʁəkɔmɑ̃səʁε ma vi ʃe mwa, kɔmə la plys bεllə.
Syllabes Phonétique : Au Cap Perle D’haiti !kɔ=mɑ̃=puʁ=ʁε=ʒə=tu=blj=e=ʃε=ʁə=pεʁ=lə=daj=ti 14
twa=ki=a=vy=e=o=no=ʁe=lə=ʒuʁ=də=ma=nε=sɑ̃sə 14
ty=a=maʁ=ke=ma=tɑ̃=dʁə=vi=e=mɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə 14
ʒa=mε=ʒə=nə=su=εtə=ʁε=tə=ki=te=o=kap=ʃe=ʁi 14
tə=lεse=o=ʒuʁ=dɥi=pʁɔ=vɔ=kə=ɑ̃=mwa=œ̃=tʁis=tə=mal 14
kimə=ɡaʁ=də=ʁa=puʁ=tu=ʒuʁ=dɑ̃=zœ̃=ne=ta=a=nɔʁ=mal 14

ə=tɑ̃=dy=dɑ̃=la=vεʁ=dwa=jɑ̃tə=ʁe=ʒjɔ̃=nɔʁ=dy=pε=i 14
ty=a=e=te=fjε=ʁə=mɑ̃=e=di=fje=e=bjɛ̃=pɔ=li 14
ʁə=flε=tɑ̃=li=ma=ʒə=də=la=ɡʁɑ̃=dœʁ=dε=nɔʁ=dis=tə 14
ɑ̃=paʁ=ti=ky=lje=lε=ka=pwa=ki=sɔ̃=si=ʁe=a=listə 14
ta=bo=te=ta=ɡlwa=ʁə=fɔ̃=lɔ=nœʁ=də=tus=lε=zaj=tjɛ̃ 14
də=ki=ty=a=tɑ̃=lɔ̃=tɑ̃=mɛ̃=tj=ɛ̃=e=su=tj=ɛ̃ 14

kɔ=mɑ̃=puʁ=ʁε=ʒə=mə=pa=se=də=twa=ʃε=ʁə=vi=lə 14
mɔ̃=kwɛ̃=sa=kʁe=ki=mε=ʃεʁ=də=tu=tə=li=lə 12
nyl=no=zə=pa=se=də=ta=ɡʁɑ̃=də=bo=te=kɔ=lɔ=njalə 14
la=si=te=ki=a=kɔ=ny=tɑ̃=də=ɡlwa=ʁə=si=ʒe=njalə 14
tə=pa=na=ʃɑ̃=də=tus=sε=ʃaʁ=mə=mɔ=ny=mɑ̃=to 13
dy=ʁwa=kʁis=tɔ=fə=ty=ε=lə=fɑ̃=tas=ti=kə=bεʁ=so 14

ʒə=ta=pɔʁ=tə=ɑ̃=sε=tə=ɔ=ka=zjɔ̃=lə=te=mwa=ɲaʒə 14
pal=pi=tɑ̃=də=mɔ̃=na=fεk=sjɔ̃=ɑ̃=ʁε=zɔ̃=də=mɔ̃=naʒə 14
pʁɑ̃=dɔ̃k=lɔ=fʁɑ̃=də=də=mɔ̃=kœʁ=a=la=ʁə=kɔ=nε=sɑ̃sə 14
tus=sε=su=piʁ=sε=pa=ʁɔlə=sɔ̃=tœ̃=pʁi=dɔ=be=i=sɑ̃sə 14
tɔ̃=nis=twaʁə=nε=pa=œ̃=kɔ̃=tə=ni=œ̃=ʁe=si=fʁi=vɔlə 14
kaʁ=lε=zwa=zo=te=mwa=ɲe=sa=ve=ʁa=si=te=ɑ̃=plɛ̃=vɔl 15

a=lɔʁ=kɔ=mɑ̃=nje=la=dyʁə=te=də=sε=tə=nɔs=tal=ʒi 14
ki=ɔ=kypə=mɔ̃=na=mə=e=mə=pɔʁ=tə=a=ʁe=a=ʒiʁ 14
a=tʁa=vεʁ=mε=pɔ=ε=mə=tɑ̃=sɥa=və=kə=bo 12
kɔmə=lə=pɛ̃=tʁəʁə=tʁa=sə=la=na=ty=ʁə=də=sɔ̃=pɛ̃=so 14
lə=piʁə=ε=də=vu=lwaʁ=sa=dap=te=a=y=nəo=tʁə=vilə 14
œ̃=pε=i=œ̃=mɔ̃də=u=ɔ̃=sə=fε=pa=se=puʁ=œ̃=vil 14

kə=sə=nə=swa=pa=sɑ̃=ʁε=zɔ̃=ʒə=sɥi=tʁis=tə=lə=kap 14
si=nyl=nə=vu=dʁε=vivʁə=lwɛ̃=də=sɔ̃=pε=i=vwa=ʁə=lə=papə 15
ə=lwa=ɲe=də=sε=pa=ʁɑ̃=sε=za=mi=ze=sɔ̃=tɑ̃dʁəa=muʁ 14
sεlə=ne=ɑ̃=pεʁ=spi=ka=sə=kɔ̃=de=ɡys=təo=ʒuʁ=lə=ʒuʁ 14
ɔʁ=ʒə=mœʁ=dɑ̃=vi=də=ʁə=tuʁ=ne=vεʁ=twa=ma=bεl=lə 14
la=ʒə=ʁə=kɔ=mɑ̃sə=ʁε=ma=vi=ʃe=mwa=kɔ=mə=la=plys=bεllə 15

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
01/12/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Du 23/06/2011 00:00

L'écrit contient 344 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 6 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Sextine.