Poeme : Au Cap Perle D’haiti !

Au Cap Perle D’haiti !

Comment pourrais-je t’oublier, chère perle d’Haïti ?
Toi qui as vu et honoré le jour de ma naissance
Tu as marqué ma tendre vie et mon existence
Jamais, je ne souhaiterais te quitter, au Cap chérie
Te laisser aujourd’hui provoque en moi un triste mal
Qui me gardera pour toujours dans un état anormal

Etendu dans la verdoyante région nord du pays
Tu as été fièrement édifié et bien poli,
Reflètant l’image de la grandeur des nordistes
En particulier les capois qui sont si réalistes
Ta beauté, ta gloire font l’honneur de tous les haïtiens
De qui, tu attends longtemps maintien et soutien.

Comment pourrais-je me passer de toi, chère ville
Mon coin sacré qui m’est cher de toute l’île
Nul n’ose passer de ta grande beauté coloniale
La cité qui a connu tant de gloire, si géniale.
Te panachant de tous ces charmes monumentaux
Du roi Christophe, tu es le fantastique berceau !

Je t’apporte en cette occasion le témoignage
Palpitant, de mon affection, en raison de mon âge
Prends-donc l’offrende de mon cœur à la reconnaissance !
Tous ces soupirs, ces paroles, sont un prix d’obéissance.
Ton histoire n’est pas un conte, ni un récit frivole
Car, les oiseaux témoignent sa véracité en plein vol

Alors comment nier la dureté de cette nostalgie
Qui occupe mon âme et me porte à réagir
A travers mes poèmes tant suaves que beaux
Comme le peintre retrace la nature de son pinceau
Le pire, est de vouloir s’adapter à une autre ville
Un pays, un monde, où, on se fait passer pour un vil

Que ce ne soit pas sans raison je suis triste, le Cap
Si, nul ne voudrait vivre loin de son pays, voire le Pape
Eloigner de ses parents, ses amis et son tendre amour
C’est le néant perspicace qu’on déguste au jour le jour
Or, je meurs d’envie de retourner vers toi ma belle
Là, je recommencerai ma vie chez moi, comme la plus belle.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Au Cap Perle D’haiti !

  com=ment=pour=rais=je=tou=blier=chè=re=per=le=d=haï=ti 14
  toi=qui=as=vu=et=ho=no=ré=le=jour=de=ma=nais=sance 14
  tu=as=mar=qué=ma=ten=dre=vie=et=mon=exis=ten=ce 13
  ja=mais=je=ne=sou=haite=rais=te=quit=ter=au=cap=ché=rie 14
  te=lais=ser=au=jourd=hui=pro=vo=que=en=moi=un=triste=mal 14
  qui=me=gar=de=ra=pour=tou=jours=dans=un=é=tat=a=nor=mal 15

  eten=du=dans=la=ver=doy=an=te=ré=gion=nord=du=pa=ys 14
  tu=as=é=té=fière=ment=é=di=fi=é=et=bien=po=li 14
  re=flè=tant=li=ma=ge=de=la=gran=deur=des=nor=dis=tes 14
  en=par=ti=cu=lier=les=ca=pois=qui=sont=si=ré=a=listes 14
  ta=beau=té=ta=gloire=font=l=hon=neur=de=tous=les=haï=tiens 14
  de=qui=tu=at=tends=long=temps=main=tien=et=sou=tien 12

  com=ment=pour=rais=je=me=pas=ser=de=toi=chè=re=vi=lle 14
  mon=coin=sa=cré=qui=mest=cher=de=tou=te=lî=le 12
  nul=no=se=pas=ser=de=ta=gran=de=beau=té=co=lo=niale 14
  la=ci=té=qui=a=con=nu=tant=de=gloi=re=si=gé=niale 14
  te=pa=na=chant=de=tous=ces=char=mes=mo=nu=men=taux 13
  du=roi=chris=to=phe=tu=es=le=fan=tas=ti=que=ber=ceau 14

  je=tap=por=te=en=cet=te=oc=ca=sion=le=té=moi=gnage 14
  pal=pi=tant=de=mon=af=fec=tion=en=rai=son=de=mon=âge 14
  prends=donc=lof=fren=de=de=mon=cœur=à=la=re=con=nais=sance 14
  tous=ces=sou=pirs=ces=pa=ro=les=sont=un=prix=do=béis=sance 14
  ton=his=toire=nest=pas=un=con=te=ni=un=ré=cit=fri=vole 14
  car=les=oi=seaux=té=moignent=sa=vé=ra=ci=té=en=plein=vol 14

  a=lors=comment=nier=la=du=re=té=de=cet=te=nos=tal=gie 14
  qui=oc=cupe=mon=â=me=et=me=por=te=à=ré=a=gir 14
  a=tra=vers=mes=po=è=mes=tant=sua=ves=que=beaux 12
  comme=le=pein=tre=re=tra=ce=la=na=tu=re=de=son=pin=ceau 15
  le=pire=est=de=vou=loir=sa=dap=ter=à=u=neau=tre=ville 14
  un=pa=ys=un=monde=où=on=se=fait=pas=ser=pour=un=vil 14

  que=ce=ne=soit=pas=sans=rai=son=je=suis=tris=te=le=cap 14
  si=nul=ne=vou=drait=vivre=loin=de=son=pa=ys=voi=re=le=pape 15
  eloi=gner=de=ses=parents=ses=a=mis=et=son=ten=dre=a=mour 14
  cest=le=né=ant=pers=pi=cace=quon=dé=gus=teau=jour=le=jour 14
  or=je=meurs=den=vie=de=re=tour=ner=vers=toi=ma=belle 13
  là=je=re=commen=ce=rai=ma=vie=chez=moi=com=me=la=plus=belle 15
 • Phonétique : Au Cap Perle D’haiti !

  kɔmɑ̃ puʁʁε ʒə tublje, ʃεʁə pεʁlə dajti ?
  twa ki a vy e onoʁe lə ʒuʁ də ma nεsɑ̃sə
  ty a maʁke ma tɑ̃dʁə vi e mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə
  ʒamε, ʒə nə suεtəʁε tə kite, o kap ʃeʁi
  tə lεse oʒuʁdɥi pʁɔvɔkə ɑ̃ mwa œ̃ tʁistə mal
  ki mə ɡaʁdəʁa puʁ tuʒuʁ dɑ̃z- œ̃n- eta anɔʁmal

  ətɑ̃dy dɑ̃ la vεʁdwajɑ̃tə ʁeʒjɔ̃ nɔʁ dy pεi
  ty a ete fjεʁəmɑ̃ edifje e bjɛ̃ pɔli,
  ʁəflεtɑ̃ limaʒə də la ɡʁɑ̃dœʁ dε nɔʁdistə
  ɑ̃ paʁtikylje lε kapwa ki sɔ̃ si ʁealistə
  ta bote, ta ɡlwaʁə fɔ̃ lɔnœʁ də tus lεz- ajtjɛ̃
  də ki, ty atɑ̃ lɔ̃tɑ̃ mɛ̃tjɛ̃ e sutjɛ̃.

  kɔmɑ̃ puʁʁε ʒə mə pase də twa, ʃεʁə vilə
  mɔ̃ kwɛ̃ sakʁe ki mε ʃεʁ də tutə lilə
  nyl nozə pase də ta ɡʁɑ̃də bote kɔlɔnjalə
  la site ki a kɔny tɑ̃ də ɡlwaʁə, si ʒenjalə.
  tə panaʃɑ̃ də tus sε ʃaʁmə- mɔnymɑ̃to
  dy ʁwa kʁistɔfə, ty ε lə fɑ̃tastikə bεʁso !

  ʒə tapɔʁtə ɑ̃ sεtə ɔkazjɔ̃ lə temwaɲaʒə
  palpitɑ̃, də mɔ̃n- afεksjɔ̃, ɑ̃ ʁεzɔ̃ də mɔ̃n- aʒə
  pʁɑ̃ dɔ̃k lɔfʁɑ̃də də mɔ̃ kœʁ a la ʁəkɔnεsɑ̃sə !
  tus sε supiʁ, sε paʁɔlə, sɔ̃t- œ̃ pʁi dɔbeisɑ̃sə.
  tɔ̃n- istwaʁə nε pa œ̃ kɔ̃tə, ni œ̃ ʁesi fʁivɔlə
  kaʁ, lεz- wazo temwaɲe sa veʁasite ɑ̃ plɛ̃ vɔl

  alɔʁ kɔmɑ̃ nje la dyʁəte də sεtə nɔstalʒi
  ki ɔkypə mɔ̃n- amə e mə pɔʁtə a ʁeaʒiʁ
  a tʁavεʁ mε pɔεmə tɑ̃ sɥavə kə bo
  kɔmə lə pɛ̃tʁə ʁətʁasə la natyʁə də sɔ̃ pɛ̃so
  lə piʁə, ε də vulwaʁ sadapte a ynə otʁə vilə
  œ̃ pεi, œ̃ mɔ̃də, u, ɔ̃ sə fε pase puʁ œ̃ vil

  kə sə nə swa pa sɑ̃ ʁεzɔ̃ ʒə sɥi tʁistə, lə kap
  si, nyl nə vudʁε vivʁə lwɛ̃ də sɔ̃ pεi, vwaʁə lə papə
  əlwaɲe də sε paʁɑ̃, sεz- amiz- e sɔ̃ tɑ̃dʁə amuʁ
  sε lə neɑ̃ pεʁspikasə kɔ̃ deɡystə o ʒuʁ lə ʒuʁ
  ɔʁ, ʒə mœʁ dɑ̃vi də ʁətuʁne vεʁ twa ma bεllə
  la, ʒə ʁəkɔmɑ̃səʁε ma vi ʃe mwa, kɔmə la plys bεllə.
 • Syllabes Phonétique : Au Cap Perle D’haiti !

  kɔ=mɑ̃=puʁ=ʁε=ʒə=tu=blj=e=ʃε=ʁə=pεʁ=lə=daj=ti 14
  twa=ki=a=vy=e=o=no=ʁe=lə=ʒuʁ=də=ma=nε=sɑ̃sə 14
  ty=a=maʁ=ke=ma=tɑ̃=dʁə=vi=e=mɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə 14
  ʒa=mε=ʒə=nə=su=εtə=ʁε=tə=ki=te=o=kap=ʃe=ʁi 14
  tə=lεse=o=ʒuʁ=dɥi=pʁɔ=vɔ=kə=ɑ̃=mwa=œ̃=tʁis=tə=mal 14
  kimə=ɡaʁ=də=ʁa=puʁ=tu=ʒuʁ=dɑ̃=zœ̃=ne=ta=a=nɔʁ=mal 14

  ə=tɑ̃=dy=dɑ̃=la=vεʁ=dwa=jɑ̃tə=ʁe=ʒjɔ̃=nɔʁ=dy=pε=i 14
  ty=a=e=te=fjε=ʁə=mɑ̃=e=di=fje=e=bjɛ̃=pɔ=li 14
  ʁə=flε=tɑ̃=li=ma=ʒə=də=la=ɡʁɑ̃=dœʁ=dε=nɔʁ=dis=tə 14
  ɑ̃=paʁ=ti=ky=lje=lε=ka=pwa=ki=sɔ̃=si=ʁe=a=listə 14
  ta=bo=te=ta=ɡlwa=ʁə=fɔ̃=lɔ=nœʁ=də=tus=lε=zaj=tjɛ̃ 14
  də=ki=ty=a=tɑ̃=lɔ̃=tɑ̃=mɛ̃=tj=ɛ̃=e=su=tj=ɛ̃ 14

  kɔ=mɑ̃=puʁ=ʁε=ʒə=mə=pa=se=də=twa=ʃε=ʁə=vi=lə 14
  mɔ̃=kwɛ̃=sa=kʁe=ki=mε=ʃεʁ=də=tu=tə=li=lə 12
  nyl=no=zə=pa=se=də=ta=ɡʁɑ̃=də=bo=te=kɔ=lɔ=njalə 14
  la=si=te=ki=a=kɔ=ny=tɑ̃=də=ɡlwa=ʁə=si=ʒe=njalə 14
  tə=pa=na=ʃɑ̃=də=tus=sε=ʃaʁ=mə=mɔ=ny=mɑ̃=to 13
  dy=ʁwa=kʁis=tɔ=fə=ty=ε=lə=fɑ̃=tas=ti=kə=bεʁ=so 14

  ʒə=ta=pɔʁ=tə=ɑ̃=sε=tə=ɔ=ka=zjɔ̃=lə=te=mwa=ɲaʒə 14
  pal=pi=tɑ̃=də=mɔ̃=na=fεk=sjɔ̃=ɑ̃=ʁε=zɔ̃=də=mɔ̃=naʒə 14
  pʁɑ̃=dɔ̃k=lɔ=fʁɑ̃=də=də=mɔ̃=kœʁ=a=la=ʁə=kɔ=nε=sɑ̃sə 14
  tus=sε=su=piʁ=sε=pa=ʁɔlə=sɔ̃=tœ̃=pʁi=dɔ=be=i=sɑ̃sə 14
  tɔ̃=nis=twaʁə=nε=pa=œ̃=kɔ̃=tə=ni=œ̃=ʁe=si=fʁi=vɔlə 14
  kaʁ=lε=zwa=zo=te=mwa=ɲe=sa=ve=ʁa=si=te=ɑ̃=plɛ̃=vɔl 15

  a=lɔʁ=kɔ=mɑ̃=nje=la=dyʁə=te=də=sε=tə=nɔs=tal=ʒi 14
  ki=ɔ=kypə=mɔ̃=na=mə=e=mə=pɔʁ=tə=a=ʁe=a=ʒiʁ 14
  a=tʁa=vεʁ=mε=pɔ=ε=mə=tɑ̃=sɥa=və=kə=bo 12
  kɔmə=lə=pɛ̃=tʁəʁə=tʁa=sə=la=na=ty=ʁə=də=sɔ̃=pɛ̃=so 14
  lə=piʁə=ε=də=vu=lwaʁ=sa=dap=te=a=y=nəo=tʁə=vilə 14
  œ̃=pε=i=œ̃=mɔ̃də=u=ɔ̃=sə=fε=pa=se=puʁ=œ̃=vil 14

  kə=sə=nə=swa=pa=sɑ̃=ʁε=zɔ̃=ʒə=sɥi=tʁis=tə=lə=kap 14
  si=nyl=nə=vu=dʁε=vivʁə=lwɛ̃=də=sɔ̃=pε=i=vwa=ʁə=lə=papə 15
  ə=lwa=ɲe=də=sε=pa=ʁɑ̃=sε=za=mi=ze=sɔ̃=tɑ̃dʁəa=muʁ 14
  sεlə=ne=ɑ̃=pεʁ=spi=ka=sə=kɔ̃=de=ɡys=təo=ʒuʁ=lə=ʒuʁ 14
  ɔʁ=ʒə=mœʁ=dɑ̃=vi=də=ʁə=tuʁ=ne=vεʁ=twa=ma=bεl=lə 14
  la=ʒə=ʁə=kɔ=mɑ̃sə=ʁε=ma=vi=ʃe=mwa=kɔ=mə=la=plys=bεllə 15

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 23/06/2011 00:00

L'écrit contient 344 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 6 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Sextine.

Poete : Jpat0007

Récompense

0
0
0