Poème-France.com

Poeme : Ta PresenceTa Presence

J’aime ta douce présence
Comme ce vent qui effleure mes joues !
Et me transporte vers mon enfance
Monde bien connu, rempli d’amour

J’aime ta présence au soleil couchant
Quand ton parfum enivre mes quartiers
Me rendant viril, comme un vrai combattant
Prêt à livrer bataille sans pitié

J’aime ta présence, mon amour !
Toi mon café créole du matin
Qui répand en moi cette chaleur d’amour
Teintée d’une sincérité sans fin !

J’aime me sentir habiter par ta présence
Quand mon cœur te déclame cette poésie
Qui est au seuil de ma conscience
Au moment de ma douce frénésie !

Oui, j’aime ta présence, chérie !
Tel, en moi tout n’est que flamme
Réchauffant ma passion qui mûrit
Et mon cœur si épris de ton charme.
Jpat0007

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒεmə ta dusə pʁezɑ̃sə
kɔmə sə vɑ̃ ki eflœʁə mε ʒu !
e mə tʁɑ̃spɔʁtə vεʁ mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə
mɔ̃də bjɛ̃ kɔny, ʁɑ̃pli damuʁ

ʒεmə ta pʁezɑ̃sə o sɔlεj kuʃɑ̃
kɑ̃ tɔ̃ paʁfœ̃ ɑ̃nivʁə mε kaʁtje
mə ʁɑ̃dɑ̃ viʁil, kɔmə œ̃ vʁε kɔ̃batɑ̃
pʁε a livʁe batajə sɑ̃ pitje

ʒεmə ta pʁezɑ̃sə, mɔ̃n- amuʁ !
twa mɔ̃ kafe kʁeɔlə dy matɛ̃
ki ʁepɑ̃t- ɑ̃ mwa sεtə ʃalœʁ damuʁ
tɛ̃te dynə sɛ̃seʁite sɑ̃ fɛ̃ !

ʒεmə mə sɑ̃tiʁ-abite paʁ ta pʁezɑ̃sə
kɑ̃ mɔ̃ kœʁ tə deklamə sεtə pɔezi
ki εt- o səj də ma kɔ̃sjɑ̃sə
o mɔmɑ̃ də ma dusə fʁenezi !

ui, ʒεmə ta pʁezɑ̃sə, ʃeʁi !
tεl, ɑ̃ mwa tu nε kə flamə
ʁeʃofɑ̃ ma pasjɔ̃ ki myʁi
e mɔ̃ kœʁ si epʁi də tɔ̃ ʃaʁmə.