Poème-France.com

Poeme : Fragile !Fragile !

Aujourd’hui, je te tiens par la main
Pour me mettre au pas avec le rythme sans frein
De ton cœur harcelé d’une peur bleue
Que traduisent si bien, tes mignons yeux

Tu me projettes le regard d’un enfant
Voulant-me faire-part de ton réel sentiment
Mais, tu ne sais vraiment ce que te réserve le destin
Ce destin, éclipsé par ta passion qui trouve son entrain

Ainsi, sur ton visage luit ta vive fragilité
Qui me reflète l’infini de la divinité
Source de ta captivante féminité
Qui me promet une telle félicité !

Et oui, j’attends impatiemment ce grand jour
Où, nous pourrons chanter la victoire de l’amour
Découvrant ton petit corps fragile
Pour toujours qui ferait de moi, un grand viril !
Jpat0007

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

oʒuʁdɥi, ʒə tə tjɛ̃ paʁ la mɛ̃
puʁ mə mεtʁə o pa avεk lə ʁitmə sɑ̃ fʁɛ̃
də tɔ̃ kœʁ-aʁsəle dynə pœʁ blø
kə tʁadɥize si bjɛ̃, tε miɲɔ̃z- iø

ty mə pʁɔʒεtə lə ʁəɡaʁ dœ̃n- ɑ̃fɑ̃
vulɑ̃ mə fεʁə paʁ də tɔ̃ ʁeεl sɑ̃timɑ̃
mε, ty nə sε vʁεmɑ̃ sə kə tə ʁezεʁvə lə dεstɛ̃
sə dεstɛ̃, eklipse paʁ ta pasjɔ̃ ki tʁuvə sɔ̃n- ɑ̃tʁɛ̃

ɛ̃si, syʁ tɔ̃ vizaʒə lɥi ta vivə fʁaʒilite
ki mə ʁəflεtə lɛ̃fini də la divinite
suʁsə də ta kaptivɑ̃tə feminite
ki mə pʁɔmε ynə tεllə felisite !

e ui, ʒatɑ̃z- ɛ̃pasjamɑ̃ sə ɡʁɑ̃ ʒuʁ
u, nu puʁʁɔ̃ ʃɑ̃te la viktwaʁə də lamuʁ
dekuvʁɑ̃ tɔ̃ pəti kɔʁ fʁaʒilə
puʁ tuʒuʁ ki fəʁε də mwa, œ̃ ɡʁɑ̃ viʁil !