Poème-France.com

Poeme : Au Delà De Mes Espérances…Au Delà De Mes Espérances…

J’aurais tant voulu te prendre dans mes bras,
Mais la sagesse m’a fait revenir sur mes pas.
J’aurais voulu que tu saches à quel point je t’aimais,
Mais cet amour ne s’inscrit pas dans ma destinée.

Ta beauté ne me laisse pas indifférente,
Tu es d’une nature si charmante.
J’aimerais sentir le contact de mes lèvres aux tiennes,
Mais je ne peux te demander de devenir mienne.

Je sens ton ombre s’approcher,
Mais ce n’est pas pour me regarder.
Ton parfum me fait frissonner,
A chacune de tes enjambées.

Quand mon regard t’es indifférent,
Une brûlure envahi mon cœur si promptement,
Que je ne sais que faire,
A part vider mon cœur et le faire taire.
Jtm Malydie

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒoʁε tɑ̃ vuly tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε bʁa,
mε la saʒεsə ma fε ʁəvəniʁ syʁ mε pa.
ʒoʁε vuly kə ty saʃəz- a kεl pwɛ̃ ʒə tεmε,
mε sεt amuʁ nə sɛ̃skʁi pa dɑ̃ ma dεstine.

ta bote nə mə lεsə pa ɛ̃difeʁɑ̃tə,
ty ε dynə natyʁə si ʃaʁmɑ̃tə.
ʒεməʁε sɑ̃tiʁ lə kɔ̃takt də mε lεvʁəz- o tjεnə,
mε ʒə nə pø tə dəmɑ̃de də dəvəniʁ mjεnə.

ʒə sɑ̃s tɔ̃n- ɔ̃bʁə sapʁoʃe,
mε sə nε pa puʁ mə ʁəɡaʁde.
tɔ̃ paʁfœ̃ mə fε fʁisɔne,
a ʃakynə də tεz- ɑ̃ʒɑ̃be.

kɑ̃ mɔ̃ ʁəɡaʁ tε ɛ̃difeʁɑ̃,
ynə bʁylyʁə ɑ̃vai mɔ̃ kœʁ si pʁɔ̃ptəmɑ̃,
kə ʒə nə sε kə fεʁə,
a paʁ vide mɔ̃ kœʁ e lə fεʁə tεʁə.