Poème-France.com

Poeme : Je Suis Perdue !Je Suis Perdue !

Je suis perdue,
Je ne pourrais pas continuer à vivre, cette vie si ardue.
Je vais partir,
Loin d’ici, pour m’en sortir.

Cette vie est insuportable.
De l’affronter, j’en serais incapable.
Cette vie me parraît inutile,
Et mon avenir, si imprévisible.

Je ne pourrais pas le supporter,
Non plus l’assumer,
Et encore moins m’en accomoder.
C’est pour ça que je compte en finir avec cette vie si tragique,
Qui me parraît, sans suivi bénéfique.

J’ai en moi, une tristesse si tenace,
Qui peu à peu, me menace.
Elle est en train de m’accaparer,
Ce qui me fait avoir une vision de ma vie désenchantée.
Je suis désemparée,
Du fait de cette vie que j’ai raté.
Jtm Malydie

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi pεʁdɥ,
ʒə nə puʁʁε pa kɔ̃tinɥe a vivʁə, sεtə vi si aʁdɥ.
ʒə vε paʁtiʁ,
lwɛ̃ disi, puʁ mɑ̃ sɔʁtiʁ.

sεtə vi εt- ɛ̃sypɔʁtablə.
də lafʁɔ̃te, ʒɑ̃ səʁεz- ɛ̃kapablə.
sεtə vi mə paʁε inytilə,
e mɔ̃n- avəniʁ, si ɛ̃pʁeviziblə.

ʒə nə puʁʁε pa lə sypɔʁte,
nɔ̃ plys lasyme,
e ɑ̃kɔʁə mwɛ̃ mɑ̃n- akomode.
sε puʁ sa kə ʒə kɔ̃tə ɑ̃ finiʁ avεk sεtə vi si tʁaʒikə,
ki mə paʁε, sɑ̃ sɥivi benefikə.

ʒε ɑ̃ mwa, ynə tʁistεsə si tənasə,
ki pø a pø, mə mənasə.
εllə εt- ɑ̃ tʁɛ̃ də makapaʁe,
sə ki mə fε avwaʁ ynə vizjɔ̃ də ma vi dezɑ̃ʃɑ̃te.
ʒə sɥi dezɑ̃paʁe,
dy fε də sεtə vi kə ʒε ʁate.