Poème-France.com

Poeme : Pardonnes-Moi !Pardonnes-Moi !

Pardonnes-moi Lydie,
Je ne voulais pas que pour moi, tu te fasses de soucis,
Je t’ai dis : « je m’en vais »,
J’ai donc insinué que j’allais me suicider,
Mais ce n’était pas dans l’intention de te peiner,
Ni dans l’intention de t’énerver.
C’était simplement pour te conscientiser,
Que de ton cœur, j’étais en train de m’éloigner.

Je me rends bien compte, que ce que j’ai engendré,
C’est notre amour en danger.
J’espère que tu sauras me pardonner,
Même si il te faudra un certain délai.

Je ne veux pas que de moi, tu gardes un mauvais souvenir,
J’aimerais qu’en entendant ma voix, tu aies toujours ce petit sourire,
Qui, je n’en doute pas un seul instant,
Doit être sur tes lèvres, si ravissant.

Acceptes mon pardon,
Et recommençons sur une meilleur base, notre relation.
Je t’aime Lydie,
J’espère que tu me crois quand je te le dis.
Jtm Malydie

PostScriptum

Comment peut-on faire pour se faire pardonner ? Aidez moi je vous en pris. MERCI…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

paʁdɔnə mwa lidi,
ʒə nə vulε pa kə puʁ mwa, ty tə fasə də susi,
ʒə tε di : « ʒə mɑ̃ vεs »,
ʒε dɔ̃k ɛ̃sinye kə ʒalε mə sɥiside,
mε sə netε pa dɑ̃ lɛ̃tɑ̃sjɔ̃ də tə pεne,
ni dɑ̃ lɛ̃tɑ̃sjɔ̃ də tenεʁve.
setε sɛ̃pləmɑ̃ puʁ tə kɔ̃sjɑ̃tize,
kə də tɔ̃ kœʁ, ʒetεz- ɑ̃ tʁɛ̃ də melwaɲe.

ʒə mə ʁɑ̃ bjɛ̃ kɔ̃tə, kə sə kə ʒε ɑ̃ʒɑ̃dʁe,
sε nɔtʁə amuʁ ɑ̃ dɑ̃ʒe.
ʒεspεʁə kə ty soʁa mə paʁdɔne,
mεmə si il tə fodʁa œ̃ sεʁtɛ̃ delε.

ʒə nə vø pa kə də mwa, ty ɡaʁdəz- œ̃ movε suvəniʁ,
ʒεməʁε kɑ̃n- ɑ̃tɑ̃dɑ̃ ma vwa, ty ε tuʒuʁ sə pəti suʁiʁə,
ki, ʒə nɑ̃ dutə pa œ̃ səl ɛ̃stɑ̃,
dwa εtʁə syʁ tε lεvʁə, si ʁavisɑ̃.

aksεptə mɔ̃ paʁdɔ̃,
e ʁəkɔmɑ̃sɔ̃ syʁ ynə mεjœʁ bazə, nɔtʁə ʁəlasjɔ̃.
ʒə tεmə lidi,
ʒεspεʁə kə ty mə kʁwa kɑ̃ ʒə tə lə di.