Poème-France.com

Poeme : Je L’Aime À Mourrir.Je L’Aime À Mourrir.

Je serais prête à mourrir pour elle,
Je ne suis rien sans celle que j’aime.
C’est elle, ma raison de vivre,
Je l’aime à mourrir.

Sans elle, je suis à déplorer,
C’est en elle qu’est retenue ma gaieté.
Sans elle, je me sens esseulée,
Telle une vie sans continuité,
Tel un amour sans réciprocité.

Je vis dans l’espérance,
D’un amour qui n’est qu’illusion.
Je suis au cime de l’impatience.
Cet amour n’est plus une ambition.

Cette vie est sans lendemain,
Elle n’est plus que chagrin.
Pour tout ce que j’ai dû subir,
Je l’aime à mourrir.
Jtm Malydie

PostScriptum

A celle que j’aime, et qui s’en fout carément.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə səʁε pʁεtə a muʁʁiʁ puʁ εllə,
ʒə nə sɥi ʁjɛ̃ sɑ̃ sεllə kə ʒεmə.
sεt- εllə, ma ʁεzɔ̃ də vivʁə,
ʒə lεmə a muʁʁiʁ.

sɑ̃z- εllə, ʒə sɥiz- a deplɔʁe,
sεt- ɑ̃n- εllə kε ʁətənɥ ma ɡεəte.
sɑ̃z- εllə, ʒə mə sɑ̃sz- esəle,
tεllə ynə vi sɑ̃ kɔ̃tinɥite,
tεl œ̃n- amuʁ sɑ̃ ʁesipʁɔsite.

ʒə vis dɑ̃ lεspeʁɑ̃sə,
dœ̃n- amuʁ ki nε kilyzjɔ̃.
ʒə sɥiz- o simə də lɛ̃pasjɑ̃sə.
sεt amuʁ nε plysz- ynə ɑ̃bisjɔ̃.

sεtə vi ε sɑ̃ lɑ̃dəmɛ̃,
εllə nε plys kə ʃaɡʁɛ̃.
puʁ tu sə kə ʒε dy sybiʁ,
ʒə lεmə a muʁʁiʁ.