Poème-France.com

Poeme : Je Veux L’Amour…Je Veux L’Amour…

Je veux l’Amour…
Avoir une femme à aimer tous les jours,
Se transmettre notre bonheur tour à tour,
Et ne pas craindre sa perte pour toujours.

Je veux pouvoir aimer,
Une femme qui m’apportera sa sensibilité.
Je veux t’aimer,
Toi, la femme que j’attends tout au long de ces journées.

Je ne demande pas l’impossible,
Simplement d’avoir une vie paisible,
Avec pour principale nécessité,
Une femme que j’aime et qui m’aimerait.

Ce poème t’est destiné, femme de ma vie,
Toi que je cherche et dont j’ai tellement envie.
J’ai besoin d’aimer,
De transmettre mon amour à celle qui me sera destinée.

Donnons le temps au temps,
Rien ne sert de se montrer impatient.
Peut-être qu’un jour viendra,
Où j’assemblerais Amour et Joie.
Jtm Malydie

PostScriptum

A toi qui m’es destinée…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vø lamuʁ…
avwaʁ ynə famə a εme tus lε ʒuʁ,
sə tʁɑ̃smεtʁə nɔtʁə bɔnœʁ tuʁ a tuʁ,
e nə pa kʁɛ̃dʁə sa pεʁtə puʁ tuʒuʁ.

ʒə vø puvwaʁ εme,
ynə famə ki mapɔʁtəʁa sa sɑ̃sibilite.
ʒə vø tεme,
twa, la famə kə ʒatɑ̃ tut- o lɔ̃ də sε ʒuʁne.

ʒə nə dəmɑ̃də pa lɛ̃pɔsiblə,
sɛ̃pləmɑ̃ davwaʁ ynə vi pεziblə,
avεk puʁ pʁɛ̃sipalə nesesite,
ynə famə kə ʒεmə e ki mεməʁε.

sə pɔεmə tε dεstine, famə də ma vi,
twa kə ʒə ʃεʁʃə e dɔ̃ ʒε tεllmɑ̃ ɑ̃vi.
ʒε bəzwɛ̃ dεme,
də tʁɑ̃smεtʁə mɔ̃n- amuʁ a sεllə ki mə səʁa dεstine.

dɔnɔ̃ lə tɑ̃z- o tɑ̃,
ʁjɛ̃ nə sεʁ də sə mɔ̃tʁe ɛ̃pasjɑ̃.
pø tεtʁə kœ̃ ʒuʁ vjɛ̃dʁa,
u ʒasɑ̃bləʁεz- amuʁ e ʒwa.