Poème-France.com

Poeme : Ton Regard Foudroyant.Ton Regard Foudroyant.

Quand j’entrevois ton regard,
Dans une étrange passion, mon cœur s’égard.
Si je ne te vois pas,
Une grande tristesse s’abat sur moi,
Et un terrible manque vient me bouleverser,
Parceque je ne sais plus quoi regarder.

Ta beauté a charmé ma vue,
Et mon cœur s’est enchanté pour chaque baiser reçu.
Je ne sais pas quels sont mes sentiments,
Je sais simplement que chacun de tes regards sont foudroyants.

Un étrange vide vient me submerger,
Quand tu n’es pas à mes côtés…
Mais une immense joie vient le remplacer,
Quand je vois ta silhouette se rapprocher.

Ton regard m’a troubler,
La première fois que je t’ai rencontré.
Je peux te le dire à présent :
Tu es ce que j’ai vu de plus charmant.
Jtm Malydie

PostScriptum

A la plus belle fille qui puisse exister…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ ʒɑ̃tʁəvwa tɔ̃ ʁəɡaʁ,
dɑ̃z- ynə etʁɑ̃ʒə pasjɔ̃, mɔ̃ kœʁ seɡaʁ.
si ʒə nə tə vwa pa,
ynə ɡʁɑ̃də tʁistεsə saba syʁ mwa,
e œ̃ teʁiblə mɑ̃kə vjɛ̃ mə buləvεʁse,
paʁsəkə ʒə nə sε plys kwa ʁəɡaʁde.

ta bote a ʃaʁme ma vɥ,
e mɔ̃ kœʁ sεt- ɑ̃ʃɑ̃te puʁ ʃakə bεze ʁəsy.
ʒə nə sε pa kεl sɔ̃ mε sɑ̃timɑ̃,
ʒə sε sɛ̃pləmɑ̃ kə ʃakœ̃ də tε ʁəɡaʁd sɔ̃ fudʁwajɑ̃.

œ̃n- etʁɑ̃ʒə vidə vjɛ̃ mə sybmεʁʒe,
kɑ̃ ty nε pa a mε kote…
mεz- ynə imɑ̃sə ʒwa vjɛ̃ lə ʁɑ̃plase,
kɑ̃ ʒə vwa ta siluεtə sə ʁapʁoʃe.

tɔ̃ ʁəɡaʁ ma tʁuble,
la pʁəmjεʁə fwa kə ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe.
ʒə pø tə lə diʁə a pʁezɑ̃ :
ty ε sə kə ʒε vy də plys ʃaʁmɑ̃.