Poème-France.com

Poeme : Ma PlumeMa Plume

Plume du bonheur
Plume du malheur
Vole, vole
Et viens te poser sur mon cœur
Tu glisse doucement
Et me murmure tendrement
Des mots qui me rassurent
Tu berce mes nuits
Et caresse ma vie
Tu vole toujours prés de moi
N’importe où que je sois
Tu fais ce chemin
Qui es mon destin
Juju_24218

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

plymə dy bɔnœʁ
plymə dy malœʁ
vɔlə, vɔlə
e vjɛ̃ tə poze syʁ mɔ̃ kœʁ
ty ɡlisə dusəmɑ̃
e mə myʁmyʁə tɑ̃dʁəmɑ̃
dε mo ki mə ʁasyʁe
ty bεʁsə mε nɥi
e kaʁεsə ma vi
ty vɔlə tuʒuʁ pʁe də mwa
nɛ̃pɔʁtə u kə ʒə swa
ty fε sə ʃəmɛ̃
ki ε mɔ̃ dεstɛ̃