Poème-France.com

Poeme : Micke 4Micke 4

Pourquoi tu me fais ça ?
Pourquoi tu joues avec mon cœur ?
Tu sais très bien que mes sentiments sont toujours là
Malgré que tu m’ais apporté du malheur.
Je ne peux m’en empêcher,
C’est plus fort que moi,
Je ne peux m’empêcher de t’aimer
Et sans arrêt de penser à toi.
Mais je ne sais pas ce que tu ressens,
Je ne suis pas sûre de tes sentiments,
Je ne sais pas si tu prends ça pour un jeu
Ou si tu es vraiment sérieux.
Je suis si bien en ta compagnie
Que j’aimerais te garder à vie
Mais je ne peux pas,
Je n’ai pas le droit,
Non, il ne faut pas ! ! !
Et je m’en mors les doigts.
Si j’avais su qu’un jour tu reviendrais
J’aurais évité de faire ce que j’ai fait
Et on ne serait pas ou on en est
C’est-à dire à se taire
A chaque fois que l’on se voit
Je ne veux plus te laisser partir
Car j’ai peur de ne plus te revoir
Et de à nouveau souffrir.
Julie Michaux

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁkwa ty mə fε sa ?
puʁkwa ty ʒuz- avεk mɔ̃ kœʁ ?
ty sε tʁε bjɛ̃ kə mε sɑ̃timɑ̃ sɔ̃ tuʒuʁ la
malɡʁe kə ty mεs apɔʁte dy malœʁ.
ʒə nə pø mɑ̃n- ɑ̃pεʃe,
sε plys fɔʁ kə mwa,
ʒə nə pø mɑ̃pεʃe də tεme
e sɑ̃z- aʁε də pɑ̃se a twa.
mε ʒə nə sε pa sə kə ty ʁəsɛ̃,
ʒə nə sɥi pa syʁə də tε sɑ̃timɑ̃,
ʒə nə sε pa si ty pʁɑ̃ sa puʁ œ̃ ʒø
u si ty ε vʁεmɑ̃ seʁjø.
ʒə sɥi si bjɛ̃ ɑ̃ ta kɔ̃paɲi
kə ʒεməʁε tə ɡaʁde a vi
mε ʒə nə pø pa,
ʒə nε pa lə dʁwa,
nɔ̃, il nə fo pa ! ! !
e ʒə mɑ̃ mɔʁ lε dwa.
si ʒavε sy kœ̃ ʒuʁ ty ʁəvjɛ̃dʁε
ʒoʁεz- evite də fεʁə sə kə ʒε fε
e ɔ̃ nə səʁε pa u ɔ̃n- ɑ̃n- ε
sεt- a diʁə a sə tεʁə
a ʃakə fwa kə lɔ̃ sə vwa
ʒə nə vø plys tə lεse paʁtiʁ
kaʁ ʒε pœʁ də nə plys tə ʁəvwaʁ
e də a nuvo sufʁiʁ.