Poème-France.com

Poeme : Micke 7Micke 7

Je ne peux pas l’effacer
Ce sentiment qui est ancré
Tout au fond de moi
Et cela depuis plusieurs mois.
C’est l’un des plus beaux sentiments
Quand il est vécu réciproquement
Ce qui entre nous n’est pas le cas
Car pour moi tu ne ressens pas
Ou du moins ne ressens plus
Ces sentiments que tu as eu
Qui étaient ceux de l’Amour
Malgré ton court retour
Rien n’a changé
Moi je ne cesse de m’attacher
Mais tes sentiments à toi ne sont pas revenus,
Mais les miens eux, sont toujours présents
Et cela pour encore très longtemps
Car au fond de moi-même
Je sais très bien que c’est toi que j’aime.
Julie Michaux

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə pø pa lefase
sə sɑ̃timɑ̃ ki εt- ɑ̃kʁe
tut- o fɔ̃ də mwa
e səla dəpɥi plyzjœʁ mwa.
sε lœ̃ dε plys bo sɑ̃timɑ̃
kɑ̃t- il ε veky ʁesipʁɔkəmɑ̃
sə ki ɑ̃tʁə nu nε pa lə ka
kaʁ puʁ mwa ty nə ʁəsɛ̃ pa
u dy mwɛ̃ nə ʁəsɛ̃ plys
sε sɑ̃timɑ̃ kə ty a y
ki etε sø də lamuʁ
malɡʁe tɔ̃ kuʁ ʁətuʁ
ʁjɛ̃ na ʃɑ̃ʒe
mwa ʒə nə sεsə də mataʃe
mε tε sɑ̃timɑ̃z- a twa nə sɔ̃ pa ʁəvənys,
mε lε mjɛ̃z- ø, sɔ̃ tuʒuʁ pʁezɑ̃
e səla puʁ ɑ̃kɔʁə tʁε lɔ̃tɑ̃
kaʁ o fɔ̃ də mwa mεmə
ʒə sε tʁε bjɛ̃ kə sε twa kə ʒεmə.