Poème-France.com

Poeme : NicolasNicolas

Un jour nous nous sommes aperçu
Puis nous nous sommes revu.
De là à commencé une histoire…
Qui est notre histoire.
On ne se connait pas
Mais cela ne m’empêchera
En aucun cas
De ressentir pour toi
Des sentiments cachés au fons de moi,
Je découvre ces sentiments de jour en jour
Ce sont peut-être ceux de l’Amour ?
Ca je ne le sais pas encore
Mais j’y découvrirais avec le temps.
Tout ce que je peux dire
C’est que grâce à toi j’ai le sourire,
Tu me rends super heureuse
C’est vraiment merveilleux
J’espère que ça va durer
Car je ne peux m’empêcher
D’avoir sans arrêt des pensées
Pour toi mon ti bébé.
Julie Michaux

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ ʒuʁ nu nu sɔməz- apεʁsy
pɥi nu nu sɔmə ʁəvy.
də la a kɔmɑ̃se ynə istwaʁə…
ki ε nɔtʁə istwaʁə.
ɔ̃ nə sə kɔnε pa
mε səla nə mɑ̃pεʃəʁa
ɑ̃n- okœ̃ ka
də ʁəsɑ̃tiʁ puʁ twa
dε sɑ̃timɑ̃ kaʃez- o fɔ̃ də mwa,
ʒə dekuvʁə sε sɑ̃timɑ̃ də ʒuʁ ɑ̃ ʒuʁ
sə sɔ̃ pø tεtʁə sø də lamuʁ ?
ka ʒə nə lə sε pa ɑ̃kɔʁə
mε ʒi dekuvʁiʁεz- avεk lə tɑ̃.
tu sə kə ʒə pø diʁə
sε kə ɡʁasə a twa ʒε lə suʁiʁə,
ty mə ʁɑ̃ sype œʁøzə
sε vʁεmɑ̃ mεʁvεjø
ʒεspεʁə kə sa va dyʁe
kaʁ ʒə nə pø mɑ̃pεʃe
davwaʁ sɑ̃z- aʁε dε pɑ̃se
puʁ twa mɔ̃ ti bebe.