Poème-France.com

Poeme : Super AmieSuper Amie

Je voudrais te dire
Une chose que
J’espère tu vas retenir :
Tu es une super amie
Avec toi j’ai eu
Beaucoup de fous rires
J’espère d’ailleurs qu’il
Y en aura d’autres.
Mais je voudrais que tu
Saches par dessus tout
Que je t’adore
Très très fort
Et j’espère que
Notre amitié durera
Encore et encore
Et rien ne nous séparera.
Julie Michaux

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vudʁε tə diʁə
ynə ʃozə kə
ʒεspεʁə ty va ʁətəniʁ :
ty ε ynə sype ami
avεk twa ʒε y
boku də fus ʁiʁə
ʒεspεʁə dajœʁ kil
i ɑ̃n- oʁa dotʁə.
mε ʒə vudʁε kə ty
saʃə paʁ dəsy tu
kə ʒə tadɔʁə
tʁε tʁε fɔʁ
e ʒεspεʁə kə
nɔtʁə amitje dyʁəʁa
ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə
e ʁjɛ̃ nə nu sepaʁəʁa.