Poème-France.com

Poeme : Mon Ptit LapinMon Ptit Lapin

Pour moi tu es un super copain
Sur qui je peux compter
Quand j’ai besoin de parler
De mes peines de cœur…
Et je t’en remercie !
J’ai l’impression que je peux tout te confier
Même si tu m’énerves et que t’es chiant,
J’aimerais te voir plus souvent.
En tout cas je tiens beaucoup à notre amitié
Qui j’espère durera encore et encore
Car je t’adore très très fort ! ! !
Julie Michaux

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁ mwa ty ε œ̃ sype kɔpɛ̃
syʁ ki ʒə pø kɔ̃te
kɑ̃ ʒε bəzwɛ̃ də paʁle
də mε pεnə də kœʁ…
e ʒə tɑ̃ ʁəmεʁsi !
ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə ʒə pø tu tə kɔ̃fje
mεmə si ty menεʁvəz- e kə tε ʃjɑ̃,
ʒεməʁε tə vwaʁ plys suvɑ̃.
ɑ̃ tu ka ʒə tjɛ̃ boku a nɔtʁə amitje
ki ʒεspεʁə dyʁəʁa ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə
kaʁ ʒə tadɔʁə tʁε tʁε fɔʁ ! ! !