Poème-France.com

Poeme : EloElo

Pour moi notre amitié
Compte vraiment beaucoup.
A quel point, tu peux pas imaginer.
Pour moi, elle compte plus que tout.
Je t’adore vraiment très fort
Et j’espère que jamais
On ne sera séparées.
Quand j’ai cru que tu m’en voulais
J’ai vraiment pleuré.
Tout cela à cause d’un mensonge
Qui depuis 2 jours me ronge,
Si j’avais su ce que ça ferait
J’aurais pris mon courage à deux mains
Et je t’aurais tout de suite tout avoué.
Je te demande encore pardon
Et cela vraiment du fond
De mon cœur
Qui grâce à notre amitié
Est rempli de bonheur.
Julie Michaux

PostScriptum

Je dédie ce poème à ma meilleure amie Elo, je tiens bcp à elle.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁ mwa nɔtʁə amitje
kɔ̃tə vʁεmɑ̃ boku.
a kεl pwɛ̃, ty pø pa imaʒine.
puʁ mwa, εllə kɔ̃tə plys kə tu.
ʒə tadɔʁə vʁεmɑ̃ tʁε fɔʁ
e ʒεspεʁə kə ʒamε
ɔ̃ nə səʁa sepaʁe.
kɑ̃ ʒε kʁy kə ty mɑ̃ vulε
ʒε vʁεmɑ̃ pləʁe.
tu səla a kozə dœ̃ mɑ̃sɔ̃ʒə
ki dəpɥi dø ʒuʁ mə ʁɔ̃ʒə,
si ʒavε sy sə kə sa fəʁε
ʒoʁε pʁi mɔ̃ kuʁaʒə a dø mɛ̃
e ʒə toʁε tu də sɥitə tut- avue.
ʒə tə dəmɑ̃də ɑ̃kɔʁə paʁdɔ̃
e səla vʁεmɑ̃ dy fɔ̃
də mɔ̃ kœʁ
ki ɡʁasə a nɔtʁə amitje
ε ʁɑ̃pli də bɔnœʁ.