Poème-France.com

Poeme : Micke 3Micke 3

Je ne peux pas l’effacer
Ce sentiment qui est ancré
Tout au fond de moi
Et cela depuis plusieurs mois.
C’est l’un des plus beaux sentiments
Quand il est vécu réciproquement,
Ce qui entre nous n’est pas le cas
Car pour moi tu ne ressens pas
Ou du moins ne ressens plus
Ces sentiments que tu as eu,
Qui étaient ceux de l’amour.
Malgré ton court retour
Rien n’a changé,
Moi je ne cess de m’attacher
Maix tes sentiments à toi ne sont pas revenus,
Mais les miens eux, sont toujours présents
Et cela pour encore longtemps
Car au fond de moi-même
Je sais très bien que c’est toi que j’aime.
Julie Michaux

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə pø pa lefase
sə sɑ̃timɑ̃ ki εt- ɑ̃kʁe
tut- o fɔ̃ də mwa
e səla dəpɥi plyzjœʁ mwa.
sε lœ̃ dε plys bo sɑ̃timɑ̃
kɑ̃t- il ε veky ʁesipʁɔkəmɑ̃,
sə ki ɑ̃tʁə nu nε pa lə ka
kaʁ puʁ mwa ty nə ʁəsɛ̃ pa
u dy mwɛ̃ nə ʁəsɛ̃ plys
sε sɑ̃timɑ̃ kə ty a y,
ki etε sø də lamuʁ.
malɡʁe tɔ̃ kuʁ ʁətuʁ
ʁjɛ̃ na ʃɑ̃ʒe,
mwa ʒə nə sεs də mataʃe
mε tε sɑ̃timɑ̃z- a twa nə sɔ̃ pa ʁəvənys,
mε lε mjɛ̃z- ø, sɔ̃ tuʒuʁ pʁezɑ̃
e səla puʁ ɑ̃kɔʁə lɔ̃tɑ̃
kaʁ o fɔ̃ də mwa mεmə
ʒə sε tʁε bjɛ̃ kə sε twa kə ʒεmə.