Poème-France.com

Poeme : FréroFréro

Tu es pour moi quelqu’un de cher
Je te considère comme mon grand-frère
Je sais pas ce que je ferais sans toi
Qui est toujours là pour moi
Tu es toujours là pour me remonter le moral
Me faire sourire
Même si je n’ai pas toujours envie de rire
Tu comptes beaucoup à mes yeux
Tu es quelqu’un de merveilleux
Je suis contente de te connaître
Mon cher grand frère.
Tu es aussi un ami
Et cela pour toute la vie
Je voudrais te dire
A travers ce petit poème
Que je t’adore très fort
Et aussi MERCI
D’être toujours là quand j’en ai besoin
Malgré que tu habites très loin.
Julie Michaux

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε puʁ mwa kεlkœ̃ də ʃεʁ
ʒə tə kɔ̃sidεʁə kɔmə mɔ̃ ɡʁɑ̃ fʁεʁə
ʒə sε pa sə kə ʒə fəʁε sɑ̃ twa
ki ε tuʒuʁ la puʁ mwa
ty ε tuʒuʁ la puʁ mə ʁəmɔ̃te lə mɔʁal
mə fεʁə suʁiʁə
mεmə si ʒə nε pa tuʒuʁz- ɑ̃vi də ʁiʁə
ty kɔ̃tə boku a mεz- iø
ty ε kεlkœ̃ də mεʁvεjø
ʒə sɥi kɔ̃tɑ̃tə də tə kɔnεtʁə
mɔ̃ ʃεʁ ɡʁɑ̃ fʁεʁə.
ty ε osi œ̃n- ami
e səla puʁ tutə la vi
ʒə vudʁε tə diʁə
a tʁavεʁ sə pəti pɔεmə
kə ʒə tadɔʁə tʁε fɔʁ
e osi mεʁsi
dεtʁə tuʒuʁ la kɑ̃ ʒɑ̃n- ε bəzwɛ̃
malɡʁe kə ty-abitə tʁε lwɛ̃.