Poème-France.com

Poeme : Un An De TropUn An De Trop

Ca fait un an qu’on s’est pas vu,
Ton image est flou.
Je me rappelle de tes yeux,
De tes cheveux,
De ta bouche,
Et même de ton nez,
Pour ne pas parler de ton corps.
Mais cette image n’est pas nette.
Par contre, dans mon cœur
Mes sentiments ne sont pas flous
Mais très nets.
Je t’aime à la folie
D’ailleurs je ne sais pas combien de fois je te l’ai dit
Mais je pourrai toujours te le dire car ça ne représentera jamais ce que je ressens.
Je pensais pas que cette barrière de l’amour n’existait pas
Et encore moins qu’on pouvais la franchir.
Mais je me rends compte, qu’une fois qu’on y est
On ne peut pas faire demi-tour,
C’est un chemin à sens unique.
Donc maintenant que j’ai commencé à t’aimer
Je ne cesserai de ma vie.
Julie

PostScriptum

Je t’aime Rudy


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ka fε œ̃n- ɑ̃ kɔ̃ sε pa vy,
tɔ̃n- imaʒə ε flu.
ʒə mə ʁapεllə də tεz- iø,
də tε ʃəvø,
də ta buʃə,
e mεmə də tɔ̃ ne,
puʁ nə pa paʁle də tɔ̃ kɔʁ.
mε sεtə imaʒə nε pa nεtə.
paʁ kɔ̃tʁə, dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
mε sɑ̃timɑ̃ nə sɔ̃ pa flus
mε tʁε nεt.
ʒə tεmə a la fɔli
dajœʁ ʒə nə sε pa kɔ̃bjɛ̃ də fwa ʒə tə lε di
mε ʒə puʁʁε tuʒuʁ tə lə diʁə kaʁ sa nə ʁəpʁezɑ̃təʁa ʒamε sə kə ʒə ʁəsɛ̃.
ʒə pɑ̃sε pa kə sεtə baʁjεʁə də lamuʁ nεɡzistε pa
e ɑ̃kɔʁə mwɛ̃ kɔ̃ puvε la fʁɑ̃ʃiʁ.
mε ʒə mə ʁɑ̃ kɔ̃tə, kynə fwa kɔ̃n- i ε
ɔ̃ nə pø pa fεʁə dəmi tuʁ,
sεt- œ̃ ʃəmɛ̃ a sɑ̃sz- ynikə.
dɔ̃k mɛ̃tənɑ̃ kə ʒε kɔmɑ̃se a tεme
ʒə nə sesəʁε də ma vi.