Poème-France.com

Poeme : Ma Petite Mamie L’Alcool T’As Emporte Loin De MoiMa Petite Mamie L’Alcool T’As Emporte Loin De Moi

Mamie quand je te regarde
Je vois la plus belle des grand-mères
Depuis la mort de papi
J’ai l’impression que tu es parti
Avec lui.
Toi, dynamique,
Sympathique,
Marrante…
Tu as pris l’alcool comme remède.
Mais tu me mets de coté
Comme tes enfants,
Tes petits-enfants,
Ainsi que tes arrière petits-enfants
Jusqu’aux amis.
Je te peansais beaucoup plus forte
Mais je me rends compte que ton cœur est remplie de chagrin.
Quand mpapi est décédé
Ca m’a fait énormément de peine
Puis je suis resté plus d’1 mois et demi
Avec toi, 24/24H,
7/7j,
A te voir pleurer
Aujourd’hui je n’arrive plus à supporter ta peine,
Je ne veux plus entendre que tu veux partir le rejoindre
Car je t’aime.
S’il te plaît arrête l’alcool
Et aime nous comme on t’aime.
Julie

PostScriptum

Mamie je t’aime.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mami kɑ̃ ʒə tə ʁəɡaʁdə
ʒə vwa la plys bεllə dε ɡʁɑ̃ mεʁə
dəpɥi la mɔʁ də papi
ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə ty ε paʁti
avεk lɥi.
twa, dɛ̃amikə,
sɛ̃patikə,
maʁɑ̃tə…
ty a pʁi lalkɔl kɔmə ʁəmεdə.
mε ty mə mεt də kɔte
kɔmə tεz- ɑ̃fɑ̃,
tε pətiz- ɑ̃fɑ̃,
ɛ̃si kə tεz- aʁjεʁə pətiz- ɑ̃fɑ̃
ʒyskoz- ami.
ʒə tə pəɑ̃sε boku plys fɔʁtə
mε ʒə mə ʁɑ̃ kɔ̃tə kə tɔ̃ kœʁ ε ʁɑ̃pli də ʃaɡʁɛ̃.
kɑ̃ mpapi ε desede
ka ma fε enɔʁmemɑ̃ də pεnə
pɥi ʒə sɥi ʁεste plys dœ̃ mwaz- e dəmi
avεk twa viʁɡylə vɛ̃t- katʁə slaʃ vɛ̃t- katʁə aʃ,
sεt slaʃ sεt ʒi,
a tə vwaʁ pləʁe
oʒuʁdɥi ʒə naʁivə plysz- a sypɔʁte ta pεnə,
ʒə nə vø plysz- ɑ̃tɑ̃dʁə kə ty vø paʁtiʁ lə ʁəʒwɛ̃dʁə
kaʁ ʒə tεmə.
sil tə plε aʁεtə lalkɔl
e εmə nu kɔmə ɔ̃ tεmə.