Poème-France.com

Poeme : Black Is The SkyBlack Is The Sky

Please help me now
I’m gonna die
Please help me now
Black is the sky
Let me enjoy
Living down there
Let me destroy
Babylon’s care
’Cause I’m a rebel
Against society
’Cause I’m a rebel
Wanna get free
And if you see
How it would be
If we were free
Can you accept
To be controlled
As a business
Can you forget
Those crazy balds
Their stupidness ?
I don’t think so
’Cause you’re clever
Come on let’s go
Catch a fire ! ! !
Julién

PostScriptum

On peut bien essayer ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pləazə εlp mə nɔw
iεm ɡɔna di
pləazə εlp mə nɔw
blak is tə ski
lεt mə ɑ̃ʒwa
liviŋ dɔwn təʁə
lεt mə dεstʁwa
babilɔnεs kaʁə
kozə iεm a ʁəbεl
aɡɛ̃st sɔsjəti
kozə iεm a ʁəbεl
wana ʒεt fʁi
ɑ̃d if iu si
ɔw it wuld bə
if wə wəʁə fʁi
kɑ̃ iu aksεpt
to bə kɔ̃tʁɔlεd
a a byzinεs
kɑ̃ iu fɔʁʒε
tozə kʁazi bald
tεʁ stypidnεs ?
i dɔnte tɛ̃k so
kozə iuʁə kləve
kɔmə ɔ̃ lətεs ɡo
katʃ a fiʁə ! ! !