Poème-France.com

Poeme : Un Bon Coup De FouetUn Bon Coup De Fouet

J’ai envie de me battre
Contre notre système
J’ai envie de me battre
Sans porter d’emblème
Mais j’me demande surtout
S’il n’y a que moi
Qui pense à nous tous
Asservis par les rois
Je me demande bien
Si un jour quelqu’un
Détenteur du pouvoir
Nous donnera l’espoir
L’espoir d’être libre
D’agir et de vivre
L’espoir d’être libre
Et de n’plus survivre
Car ce n’est ni toi ni moi
Qui pourront tout changer
Même en gardant la foi
On n’fera rien bouger
Il nous faut un homme
Ou bien une femme !
Juste une personne
D’une grandeur d’âme
Juste un esprit rebelle
Puissant et combatif
Juste un esprit rebelle
Donnant au monde une gifle
Un bon coup de fouet
Pour que changent les choses
Un bon coup de fouet
Pour détruire Babylone…
Julién

PostScriptum

Qu’en pensez-vous ? ? ?


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε ɑ̃vi də mə batʁə
kɔ̃tʁə nɔtʁə sistεmə
ʒε ɑ̃vi də mə batʁə
sɑ̃ pɔʁte dɑ̃blεmə
mε ʒmə dəmɑ̃də syʁtu
sil ni a kə mwa
ki pɑ̃sə a nu tus
asεʁvi paʁ lε ʁwa
ʒə mə dəmɑ̃də bjɛ̃
si œ̃ ʒuʁ kεlkœ̃
detɑ̃tœʁ dy puvwaʁ
nu dɔnəʁa lεspwaʁ
lεspwaʁ dεtʁə libʁə
daʒiʁ e də vivʁə
lεspwaʁ dεtʁə libʁə
e də nplys syʁvivʁə
kaʁ sə nε ni twa ni mwa
ki puʁʁɔ̃ tu ʃɑ̃ʒe
mεmə ɑ̃ ɡaʁdɑ̃ la fwa
ɔ̃ nfəʁa ʁjɛ̃ buʒe
il nu fo œ̃n- ɔmə
u bjɛ̃ ynə famə !
ʒystə ynə pεʁsɔnə
dynə ɡʁɑ̃dœʁ damə
ʒystə œ̃n- εspʁi ʁəbεllə
pɥisɑ̃ e kɔ̃batif
ʒystə œ̃n- εspʁi ʁəbεllə
dɔnɑ̃ o mɔ̃də ynə ʒiflə
œ̃ bɔ̃ ku də fuε
puʁ kə ʃɑ̃ʒe lε ʃozə
œ̃ bɔ̃ ku də fuε
puʁ detʁɥiʁə babilɔnə…