Poème-France.com

Poeme : Mes Larmes, Mes Ailes, Ma VieMes Larmes, Mes Ailes, Ma Vie

J’ai décidé de ne plus pleurer
En tout cas je vais essayer
Aucune larmes sous la haine
Aucuns pleurs sous la peine
Plus jamais je ne pleurerais
J’ai bien trop mal tu sais

J’ai déjà trop souffert dans ma vie
Pourtant celle-ci est loin d’être finie
Je ne sais pas si je pourrais arriver
Jusqu’au bout mais qui sait ?
Peut-être qu’un jour tout ira mieux
En tout cas c’est ce que je veux

Je l’espère de tout mon cœur
Je crois encore au bonheur
Même si je croise sur mon chemin
Des obstacles ce n’est rien
Tout juste quelques blessures
Qui rendront mon cœur plus pur

On m’a dit que j’avais de sacrées ailes
Mais sont-elles grandes et belles ?
Je sais qu’elles ne sont pas blanches
J’ai perdu des plumes dans ma revanche
Qui peut me dire si je suis démon ?
Ou bien si je suis ange au fond ?

Mes ailes font-elles de moi quelqu’un de bien
Est ce que leur noirceur ne compte pour rien ?
Peut importe, tout ce que je sais
C’est que je ne veux plus pleurer
Même si on me dit que ça fait du bien parfois
Moi ça ne me fait que du mal, tu vois.
Ramona2000

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε deside də nə plys pləʁe
ɑ̃ tu ka ʒə vεz- esεje
okynə laʁmə- su la-εnə
okœ̃ plœʁ su la pεnə
plys ʒamε ʒə nə pləʁəʁε
ʒε bjɛ̃ tʁo mal ty sε

ʒε deʒa tʁo sufεʁ dɑ̃ ma vi
puʁtɑ̃ sεllə si ε lwɛ̃ dεtʁə fini
ʒə nə sε pa si ʒə puʁʁεz- aʁive
ʒysko bu mε ki sε ?
pø tεtʁə kœ̃ ʒuʁ tut- iʁa mjø
ɑ̃ tu ka sε sə kə ʒə vø

ʒə lεspεʁə də tu mɔ̃ kœʁ
ʒə kʁwaz- ɑ̃kɔʁə o bɔnœʁ
mεmə si ʒə kʁwazə syʁ mɔ̃ ʃəmɛ̃
dεz- ɔpstaklə sə nε ʁjɛ̃
tu ʒystə kεlk blesyʁə
ki ʁɑ̃dʁɔ̃ mɔ̃ kœʁ plys pyʁ

ɔ̃ ma di kə ʒavε də sakʁez- εlə
mε sɔ̃ tεllə ɡʁɑ̃dəz- e bεllə ?
ʒə sε kεllə nə sɔ̃ pa blɑ̃ʃə
ʒε pεʁdy dε plymə dɑ̃ ma ʁəvɑ̃ʃə
ki pø mə diʁə si ʒə sɥi demɔ̃ ?
u bjɛ̃ si ʒə sɥiz- ɑ̃ʒə o fɔ̃ ?

mεz- εlə fɔ̃ tεllə də mwa kεlkœ̃ də bjɛ̃
ε sə kə lœʁ nwaʁsœʁ nə kɔ̃tə puʁ ʁjɛ̃ ?
pø ɛ̃pɔʁtə, tu sə kə ʒə sε
sε kə ʒə nə vø plys pləʁe
mεmə si ɔ̃ mə di kə sa fε dy bjɛ̃ paʁfwa
mwa sa nə mə fε kə dy mal, ty vwa.