Poème-France.com

Poeme : Les Larmes De La VieLes Larmes De La Vie

Un léger goût salé parvient à ma bouche
Ce sont de chaudes larmes qui coulent
Elles expriment tout ce qui me touche
C’est mon cœur qu’elles innondent

Toute ma tristesse, toutes mes peurs
Sont enfermés dans ces larmes
Elles reflètent tout mes malheurs
Et contre elles aucunes armes

Mais ces petites gouttes d’eau
Perlent trop souvent de mes yeux
Je ne trouve pas les mots
Pour dire tout ce que je veux

N’y-a-t-il que moi ici bas
Qui ne soit pas satisfaite de sa vie ?
Il y a forcément quelqu’un par là
Qui ne ressent plus aucune envie !

Si cette personne existe encore
Qu’elle se manifeste en pleurant
Pour que l’on repousse la Mort
Crions tous en même temps

La relève va bientôt arriver j’espère
Moi je n’en peux plus de hurler
Sans que personne n’entende mes vers
J’aimerais tant arrêter de pleurer !
Ramona2000

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ leʒe ɡu sale paʁvjɛ̃ a ma buʃə
sə sɔ̃ də ʃodə laʁmə- ki kule
εlləz- εkspʁime tu sə ki mə tuʃə
sε mɔ̃ kœʁ kεlləz- inɔ̃de

tutə ma tʁistεsə, tutə mε pœʁ
sɔ̃t- ɑ̃fεʁme dɑ̃ sε laʁmə
εllə ʁəflεte tu mε malœʁ
e kɔ̃tʁə εlləz- okynəz- aʁmə

mε sε pətitə ɡutə do
pεʁle tʁo suvɑ̃ də mεz- iø
ʒə nə tʁuvə pa lε mo
puʁ diʁə tu sə kə ʒə vø

ni a til kə mwa isi ba
ki nə swa pa satisfεtə də sa vi ?
il i a fɔʁsemɑ̃ kεlkœ̃ paʁ la
ki nə ʁəse plysz- okynə ɑ̃vi !

si sεtə pεʁsɔnə εɡzistə ɑ̃kɔʁə
kεllə sə manifεstə ɑ̃ pləʁɑ̃
puʁ kə lɔ̃ ʁəpusə la mɔʁ
kʁjɔ̃ tusz- ɑ̃ mεmə tɑ̃

la ʁəlεvə va bjɛ̃to aʁive ʒεspεʁə
mwa ʒə nɑ̃ pø plys də yʁle
sɑ̃ kə pεʁsɔnə nɑ̃tɑ̃də mε vεʁ
ʒεməʁε tɑ̃ aʁεte də pləʁe !