Poème-France.com

Poeme : Je Souhaite T’OublierJe Souhaite T’Oublier

Encore une fois, je pleure cette nuit,
Mes larmes se libèrent petit à petit,
Mais jamais j’aurais pensé,
Pleurer à cause de toi, toi que j’ai aimé.

Je sais, il faut que je t’oublie,
Mais c’est dure d’y arrivé la nuit,
Car toutes mes pensées ne vont que vers toi,
Mais je ne veux plus être enlacé de tes bras.

Mon amour, pour toi, n’est pas parti,
Mais je souhaite que tu tombes dans l’oublie,
Je ne veux plus t’aimer,
Je veux juste t’oublier.

Tu disait que jamais tu ne me blesserais,
Mais pourtant, tu l’as bien fait,
Pourquoi m’a tu trahi,
Je voudrais tant t’oublier cette nuit.

Encore une fois je pleure dans mon lit,
Ce lit que j’ai partagé avec toi,
Ce lit où je me sentais protègé à côté de toi,
J’aimerais tant t’oublier chéri.

Ne me revient pas, je t’en supplie,
Ce n’est pas ça dont j’ai envie,
Je veux juste t’oublier,
J’essaye juste de me protèger.

Moi qui t’avais fait confiance,
Il faut que je t’oublie, j’en ai consciense,
Mais c’est tellement dure,
Il faut que je remette mon armure.

Ma seule façon de surmonter,
Le mal que tu m’as causé,
C’est de ne plus t’aimer,
Et ainsi t’oublier.

En remettant mon armure,
Je vais t’oublier, je te le jure,
Je ne fais que me protèger,
D’un future mal que tu pourrais me causer…
K4Thia

PostScriptum

Ce poème est dédié à mon ex. Je veux t’oublier, je ne veux plus pensé à toi… Tu m’as fait trop mal.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃kɔʁə ynə fwa, ʒə plœʁə sεtə nɥi,
mε laʁmə- sə libεʁe pəti a pəti,
mε ʒamε ʒoʁε pɑ̃se,
pləʁe a kozə də twa, twa kə ʒε εme.

ʒə sε, il fo kə ʒə tubli,
mε sε dyʁə di aʁive la nɥi,
kaʁ tutə mε pɑ̃se nə vɔ̃ kə vεʁ twa,
mε ʒə nə vø plysz- εtʁə ɑ̃lase də tε bʁa.

mɔ̃n- amuʁ, puʁ twa, nε pa paʁti,
mε ʒə suεtə kə ty tɔ̃bə dɑ̃ lubli,
ʒə nə vø plys tεme,
ʒə vø ʒystə tublje.

ty dizε kə ʒamε ty nə mə blesəʁε,
mε puʁtɑ̃, ty la bjɛ̃ fε,
puʁkwa ma ty tʁai,
ʒə vudʁε tɑ̃ tublje sεtə nɥi.

ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒə plœʁə dɑ̃ mɔ̃ li,
sə li kə ʒε paʁtaʒe avεk twa,
sə li u ʒə mə sɑ̃tε pʁɔtεʒe a kote də twa,
ʒεməʁε tɑ̃ tublje ʃeʁi.

nə mə ʁəvjɛ̃ pa, ʒə tɑ̃ sypli,
sə nε pa sa dɔ̃ ʒε ɑ̃vi,
ʒə vø ʒystə tublje,
ʒesεj ʒystə də mə pʁɔtεʒe.

mwa ki tavε fε kɔ̃fjɑ̃sə,
il fo kə ʒə tubli, ʒɑ̃n- ε kɔ̃sjɑ̃sə,
mε sε tεllmɑ̃ dyʁə,
il fo kə ʒə ʁəmεtə mɔ̃n- aʁmyʁə.

ma sələ fasɔ̃ də syʁmɔ̃te,
lə mal kə ty ma koze,
sε də nə plys tεme,
e ɛ̃si tublje.

ɑ̃ ʁəmεtɑ̃ mɔ̃n- aʁmyʁə,
ʒə vε tublje, ʒə tə lə ʒyʁə,
ʒə nə fε kə mə pʁɔtεʒe,
dœ̃ fytyʁə mal kə ty puʁʁε mə koze…