Poeme-France : Lecture Écrit Coeur

Poeme : La Fenêtre De Mon Coeur

Poème Coeur
Publié le 04/11/2005 03:30

L'écrit contient 338 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : K4Thia

La Fenêtre De Mon Coeur

Je libère la fenêtre de ses rideaux,
Et je m’assis sur le cadre de fenêtre.
Au dehors je regarde,
Tout en laissant mon imagination vagabonder.
Dans mes pensés les plus sincères,
Surgissent des souvenirs tristes.
C’est alors que mes larmes s’échappent,
De leur prison que je leur avais construit.
Les barreaux ont succombé à ma douleur…

Je prend ma tête à deux mains,
Et je me rends compte que je pleure à chaude larme.
En dedans de moi se fait un noeud,
Rongé par la rage.
Mes trippes me font mal…

C’est alors que je regarde,
À nouveau vers la fenêtre,
Et j’apperçois un visage,
Un visage qui n’est pas le mien.

Ce visage est rongé par la rage,
Ce visage est rongé par la peur,
Ce visage est rongé par son malheur.

Cheveux en battaille,
L’être m’observe…
Cerne creusé,
Mascara dessiné sur les joues…
Elle semble vouloir me parler…
Alors, j’approche mon visage du sien,
Jusqu’à accoté mon nez sur la vitre…
Je ferme les yeux et j’écoute…
« Boum-boum… Boum-boum… Boum-boum… »
En touchant ma poitrine,
Je sens un sourire m’échapper,
Malgré mes yeux toujours fermés…
C’est mon cœur !
Alors, entre mes doigts,
Je le sens battre…
À chaque boum, une valve se ferme…
Pour ainsi que le sang ne rebrousse pas chemin,
Le corps est fait ainsi…
« Boum-boum… Boum-boum… Boum-boum… »
J’ouvre les yeux à nouveau sur le reflet,
Et je me rends compte,
Que l’être n’était que moi…
J’arrange donc un peu mes cheveux,
Et je me dis que les malheurs font partie de la vie,
La vie est faite ainsi…
Grâce à mon cœur,
J’ai pu voir que les malheurs font partie de moi…
Et je me suis rendu compte,
Qu’il ne faut pas rebrousser chemin,
Malgré les souvenirs,
Car la vie est faite ainsi…
Elle nous aide à vivre…
Elle nous aide à devenir meilleur…
Malgré ce que nous sommes.
 • Pieds Hyphénique: La Fenêtre De Mon Coeur

  je=li=bère=la=fe=nê=tre=de=ses=ri=deaux 11
  et=je=mas=sis=sur=le=cadre=de=fe=nêtre 10
  au=de=hors=je=re=gar=de 7
  tout=en=lais=sant=mon=i=ma=gi=na=tion=va=ga=bon=der 14
  dans=mes=pen=sés=les=plus=sin=cères 8
  sur=gis=sent=des=sou=ve=nirs=tristes 8
  cest=a=lors=que=mes=lar=mes=sé=chap=pent 10
  de=leur=pri=son=que=je=leur=a=vais=cons=truit 11
  les=bar=reaux=ont=suc=com=bé=à=ma=dou=leur 11

  je=prend=ma=tê=te=à=deux=mains 8
  et=je=me=rends=comp=te=que=je=pleureà=chau=de=larme 12
  en=de=dans=de=moi=se=fait=un=noeud 9
  ron=gé=par=la=ra=ge 6
  mes=trip=pes=me=font=mal 6

  cest=a=lors=que=je=re=gar=de 8
  à=nou=veau=vers=la=fe=nê=tre 8
  et=jap=per=çois=un=vi=sa=ge 8
  un=vi=sage=qui=nest=pas=le=mien 8

  ce=vi=sageest=ron=gé=par=la=rage 8
  ce=vi=sageest=ron=gé=par=la=peur 8
  ce=vi=sageest=ron=gé=par=son=malheur 8

  che=veux=en=bat=tail=le 6
  lê=tre=mob=ser=ve 5
  cer=ne=creu=sé 4
  mas=ca=ra=des=si=né=sur=les=joues 9
  elle=sem=ble=vou=loir=me=par=ler 8
  a=lors=jap=proche=mon=vi=sa=ge=du=sien 10
  jus=quà=ac=co=té=mon=nez=sur=la=vitre 10
  je=ferme=les=y=eux=et=jé=coute 8
  boum=boum=boum=boum=boum=boum 7
  en=tou=chant=ma=poi=tri=ne 7
  je=sens=un=sou=rire=mé=chap=per 8
  mal=gré=mes=yeux=tou=jours=fer=més 8
  cest=mon=cœur 3
  a=lors=en=tre=mes=doigts 6
  je=le=sens=bat=tre 5
  à=cha=que=boum=une=val=ve=se=ferme 9
  pour=ain=si=que=le=sang=ne=re=brous=se=pas=che=min 13
  le=corps=est=fait=ain=si 6
  boum=boum=boum=boum=boum=boum 7
  jouvre=les=yeux=à=nou=veau=sur=le=re=flet 10
  et=je=me=rends=comp=te 6
  que=lê=tre=né=tait=que=moi 7
  jar=range=donc=un=peu=mes=che=veux 8
  et=je=me=dis=que=les=malheurs=font=par=tie=de=la=vie 13
  la=vie=est=fai=te=ain=si 7
  grâ=ce=à=mon=cœur 5
  jai=pu=voir=que=les=malheurs=font=par=tie=de=moi 11
  et=je=me=suis=ren=du=comp=te 8
  quil=ne=faut=pas=re=brous=ser=che=min 9
  mal=gré=les=sou=ve=nirs 6
  car=la=vie=est=fai=te=ain=si 8
  el=le=nous=ai=de=à=vi=vre 8
  elle=nous=aide=à=de=ve=nir=meilleur 8
  mal=gré=ce=que=nous=som=mes 7
 • Phonétique : La Fenêtre De Mon Coeur

  ʒə libεʁə la fənεtʁə də sε ʁido,
  e ʒə masi syʁ lə kadʁə də fənεtʁə.
  o dəɔʁ ʒə ʁəɡaʁdə,
  tut- ɑ̃ lεsɑ̃ mɔ̃n- imaʒinasjɔ̃ vaɡabɔ̃de.
  dɑ̃ mε pɑ̃se lε plys sɛ̃sεʁə,
  syʁʒise dε suvəniʁ tʁistə.
  sεt- alɔʁ kə mε laʁmə- seʃape,
  də lœʁ pʁizɔ̃ kə ʒə lœʁ avε kɔ̃stʁɥi.
  lε baʁoz- ɔ̃ sykɔ̃be a ma dulœʁ…

  ʒə pʁɑ̃ ma tεtə a dø mɛ̃,
  e ʒə mə ʁɑ̃ kɔ̃tə kə ʒə plœʁə a ʃodə laʁmə.
  ɑ̃ dədɑ̃ də mwa sə fε œ̃ nød,
  ʁɔ̃ʒe paʁ la ʁaʒə.
  mε tʁipə mə fɔ̃ mal…

  sεt- alɔʁ kə ʒə ʁəɡaʁdə,
  a nuvo vεʁ la fənεtʁə,
  e ʒapεʁswaz- œ̃ vizaʒə,
  œ̃ vizaʒə ki nε pa lə mjɛ̃.

  sə vizaʒə ε ʁɔ̃ʒe paʁ la ʁaʒə,
  sə vizaʒə ε ʁɔ̃ʒe paʁ la pœʁ,
  sə vizaʒə ε ʁɔ̃ʒe paʁ sɔ̃ malœʁ.

  ʃəvøz- ɑ̃ batajə,
  lεtʁə mɔpsεʁvə…
  sεʁnə kʁøze,
  maskaʁa desine syʁ lε ʒu…
  εllə sɑ̃blə vulwaʁ mə paʁle…
  alɔʁ, ʒapʁoʃə mɔ̃ vizaʒə dy sjɛ̃,
  ʒyska akɔte mɔ̃ ne syʁ la vitʁə…
  ʒə fεʁmə lεz- iøz- e ʒekutə…
  « bum bum… bum bum… bum bum… »
  ɑ̃ tuʃɑ̃ ma pwatʁinə,
  ʒə sɑ̃sz- œ̃ suʁiʁə meʃape,
  malɡʁe mεz- iø tuʒuʁ fεʁme…
  sε mɔ̃ kœʁ !
  alɔʁ, ɑ̃tʁə mε dwa,
  ʒə lə sɑ̃s batʁə…
  a ʃakə bum, ynə valvə sə fεʁmə…
  puʁ ɛ̃si kə lə sɑ̃ nə ʁəbʁusə pa ʃəmɛ̃,
  lə kɔʁz- ε fε ɛ̃si…
  « bum bum… bum bum… bum bum… »
  ʒuvʁə lεz- iøz- a nuvo syʁ lə ʁəflε,
  e ʒə mə ʁɑ̃ kɔ̃tə,
  kə lεtʁə netε kə mwa…
  ʒaʁɑ̃ʒə dɔ̃k œ̃ pø mε ʃəvø,
  e ʒə mə di kə lε malœʁ fɔ̃ paʁti də la vi,
  la vi ε fεtə ɛ̃si…
  ɡʁasə a mɔ̃ kœʁ,
  ʒε py vwaʁ kə lε malœʁ fɔ̃ paʁti də mwa…
  e ʒə mə sɥi ʁɑ̃dy kɔ̃tə,
  kil nə fo pa ʁəbʁuse ʃəmɛ̃,
  malɡʁe lε suvəniʁ,
  kaʁ la vi ε fεtə ɛ̃si…
  εllə nuz- εdə a vivʁə…
  εllə nuz- εdə a dəvəniʁ mεjœʁ…
  malɡʁe sə kə nu sɔmə.
 • Pieds Phonétique : La Fenêtre De Mon Coeur

  ʒə=li=bεʁə=la=fə=nε=tʁə=də=sε=ʁi=do 11
  e=ʒə=ma=si=syʁ=lə=kadʁə=də=fə=nεtʁə 10
  o=də=ɔʁ=ʒə=ʁə=ɡaʁ=də 7
  tu=tɑ̃=lε=sɑ̃=mɔ̃=ni=ma=ʒi=na=sjɔ̃=va=ɡa=bɔ̃=de 14
  dɑ̃=mε=pɑ̃=se=lε=plys=sɛ̃=sεʁə 8
  syʁ=ʒi=se=dε=su=və=niʁ=tʁistə 8
  sε=ta=lɔʁkə=mε=laʁ=mə=se=ʃa=pe 9
  də=lœʁ=pʁizɔ̃kə=ʒə=lœʁ=a=vε=kɔ̃s=tʁɥi 9
  lε=ba=ʁo=zɔ̃=sy=kɔ̃=be=a=ma=du=lœʁ 11

  ʒə=pʁɑ̃=ma=tε=tə=a=dø=mɛ̃ 8
  e=ʒə=mə=ʁɑ̃=kɔ̃tə=kə=ʒə=plœ=ʁəa=ʃo=də=laʁmə 12
  ɑ̃də=dɑ̃=də=mwa=sə=fε=œ̃=nød 8
  ʁɔ̃=ʒe=paʁ=la=ʁa=ʒə 6
  mε=tʁi=pə=mə=fɔ̃=mal 6

  sε=ta=lɔʁ=kə=ʒə=ʁə=ɡaʁ=də 8
  a=nu=vo=vεʁ=la=fə=nε=tʁə 8
  e=ʒa=pεʁ=swa=zœ̃=vi=za=ʒə 8
  œ̃=vi=zaʒə=ki=nε=pa=lə=mjɛ̃ 8

  sə=vi=zaʒə=ε=ʁɔ̃=ʒe=paʁ=laʁaʒə 8
  sə=vi=zaʒəε=ʁɔ̃=ʒe=paʁ=la=pœʁ 8
  sə=vi=zaʒəε=ʁɔ̃=ʒe=paʁ=sɔ̃=ma=lœʁ 9

  ʃə=vø=zɑ̃=ba=ta=jə 6
  lε=tʁə=mɔp=sεʁ=və 5
  sεʁ=nə=kʁø=ze 4
  mas=ka=ʁa=de=si=ne=syʁ=lε=ʒu 9
  εl=lə=sɑ̃blə=vu=lwaʁ=mə=paʁ=le 8
  a=lɔʁ=ʒapʁoʃə=mɔ̃=vi=za=ʒə=dy=sjɛ̃ 9
  ʒys=ka=a=kɔ=te=mɔ̃=ne=syʁ=lavitʁə 9
  ʒə=fεʁmə=lε=zi=ø=ze=ʒe=kutə 8
  bum=bum=bum=bum=bum=bum 7
  ɑ̃=tu=ʃɑ̃=ma=pwa=tʁi=nə 7
  ʒə=sɑ̃s=zœ̃=su=ʁiʁə=me=ʃa=pe 8
  mal=ɡʁe=mε=ziø=tu=ʒuʁ=fεʁ=me 8
  sε=mɔ̃=kœ=ʁə 4
  a=lɔʁ=ɑ̃=tʁə=mε=dwa 6
  ʒə=lə=sɑ̃s=ba=tʁə 5
  a=ʃakə=bum=y=nə=val=və=sə=fεʁmə 9
  puʁ=ɛ̃=sikə=lə=sɑ̃nə=ʁə=bʁu=sə=pa=ʃə=mɛ̃ 11
  lə=kɔʁ=zε=fε=ɛ̃=si 6
  bum=bum=bum=bum=bum=bum 7
  ʒuvʁə=lε=ziø=za=nu=vo=syʁ=lə=ʁə=flε 10
  e=ʒə=mə=ʁɑ̃=kɔ̃=tə 6
  kə=lε=tʁə=ne=tε=kə=mwa 7
  ʒa=ʁɑ̃ʒə=dɔ̃k=œ̃=pø=mε=ʃə=vø 8
  e=ʒə=mə=dikə=lε=ma=lœʁ=fɔ̃=paʁ=ti=də=la=vi 13
  la=vi=ε=fε=tə=ɛ̃=si 7
  ɡʁa=sə=a=mɔ̃=kœ=ʁə 6
  ʒε=py=vwaʁkə=lε=ma=lœʁ=fɔ̃=paʁ=ti=də=mwa 11
  e=ʒə=mə=sɥi=ʁɑ̃=dy=kɔ̃=tə 8
  kil=nə=fo=paʁə=bʁu=se=ʃə=mɛ̃ 8
  mal=ɡʁe=lε=su=və=niʁ 6
  kaʁ=la=vi=ε=fε=tə=ɛ̃=si 8
  εl=lə=nu=zε=də=a=vi=vʁə 8
  εllə=nuzεdə=a=də=və=niʁ=mε=jœʁ 8
  mal=ɡʁe=sə=kə=nu=sɔ=mə 7

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
31/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.