Poème-France.com

Poeme : Un Guêpier Sans FinUn Guêpier Sans Fin

L’impression quej’ai est un guêpier sans fin
L’impression que tout le monde me considère comme perdue
L’humeur de joue pas en ma faveur et l’amour non plus
Personne contre qui me coller, personne pour me réconforter, aucun copain

L’impression que j’ai que tous serait mieux sans moi
Aucune pensée pour le suicide, mais bien du désespoir
Je voudrais être avec toi
Mais je n’est aucun pouvoir
Et tu n’en a même pas connaissance

J’entends des éclats de rire
Mais aucun de sourit pour moi
Mon propre rire est entrain de mourir
Sans bonheur, mon cœur aboi

J’en veux à tout le monde de ne pas me comprendre
J’ai besoin de quelqu’un pour m’entendre

Je ne sais pas quoi penser
Je ne sais pas quoi écrire
Voilà pourquoi je suis toute chambardée
Et je ne sais plus comment réussir
Karell

PostScriptum

Les commentaires sont toujours construictifs.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lɛ̃pʁesjɔ̃ kəʒε εt- œ̃ ɡεpje sɑ̃ fɛ̃
lɛ̃pʁesjɔ̃ kə tu lə mɔ̃də mə kɔ̃sidεʁə kɔmə pεʁdɥ
lymœʁ də ʒu pa ɑ̃ ma favœʁ e lamuʁ nɔ̃ plys
pεʁsɔnə kɔ̃tʁə ki mə kɔle, pεʁsɔnə puʁ mə ʁekɔ̃fɔʁte, okœ̃ kɔpɛ̃

lɛ̃pʁesjɔ̃ kə ʒε kə tus səʁε mjø sɑ̃ mwa
okynə pɑ̃se puʁ lə sɥisidə, mε bjɛ̃ dy dezεspwaʁ
ʒə vudʁεz- εtʁə avεk twa
mε ʒə nεt- okœ̃ puvwaʁ
e ty nɑ̃n- a mεmə pa kɔnεsɑ̃sə

ʒɑ̃tɑ̃ dεz- ekla də ʁiʁə
mεz- okœ̃ də suʁi puʁ mwa
mɔ̃ pʁɔpʁə ʁiʁə εt- ɑ̃tʁɛ̃ də muʁiʁ
sɑ̃ bɔnœʁ, mɔ̃ kœʁ abwa

ʒɑ̃ vøz- a tu lə mɔ̃də də nə pa mə kɔ̃pʁɑ̃dʁə
ʒε bəzwɛ̃ də kεlkœ̃ puʁ mɑ̃tɑ̃dʁə

ʒə nə sε pa kwa pɑ̃se
ʒə nə sε pa kwa ekʁiʁə
vwala puʁkwa ʒə sɥi tutə ʃɑ̃baʁde
e ʒə nə sε plys kɔmɑ̃ ʁeysiʁ