Poème-France.com

Poeme : MourirMourir

Mourir chaque jour
Chaque jour peu a peu
Peu a peu me vider
Me vider de mon ame
Mon ame qui est deja loin
Loin de moi
Moi qui ne suis plus rien
Plus rien qu’un corps vide
Vide, vide de tout espoir
Karine Vanderveken

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

muʁiʁ ʃakə ʒuʁ
ʃakə ʒuʁ pø a pø
pø a pø mə vide
mə vide də mɔ̃n- amə
mɔ̃n- amə ki ε dəʒa lwɛ̃
lwɛ̃ də mwa
mwa ki nə sɥi plys ʁjɛ̃
plys ʁjɛ̃ kœ̃ kɔʁ vidə
vidə, vidə də tut- εspwaʁ