Poème-France.com

Poeme : Je N’Me Vois PasJe N’Me Vois Pas

Je n’me vois pas sourire
Je n’me vois pas avec des eclats de rire
J’me vois souffrir
J’me vois déperir

Je n’me vois pas avec un doudou
Je n’me vois pas avec une nounou
J’me vois dépourvu de tout
J’me vois autour de tant de tabou

Je n’me vois pas grandir
Je n’me vois pas d’avenir
J’me vois me démunir
J’me vois mourir
Karine Vanderveken

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nmə vwa pa suʁiʁə
ʒə nmə vwa pa avεk dεz- εkla də ʁiʁə
ʒmə vwa sufʁiʁ
ʒmə vwa depəʁiʁ

ʒə nmə vwa pa avεk œ̃ dudu
ʒə nmə vwa pa avεk ynə nunu
ʒmə vwa depuʁvy də tu
ʒmə vwaz- otuʁ də tɑ̃ də tabu

ʒə nmə vwa pa ɡʁɑ̃diʁ
ʒə nmə vwa pa davəniʁ
ʒmə vwa mə demyniʁ
ʒmə vwa muʁiʁ