Poème-France.com

Poeme : Mes Yeux S’ÉcarquillentMes Yeux S’Écarquillent

Mes yeux s’écarquillent
Devant toi, petite fille
Tu as l’air si tansuille
Tu es si fragile

Mes yeux s’écarquillent
Devant ton courage
Tu essaies de faire nauvrage
Tu n’atteindras pas le rivage

Mes yeux s’écarquillent
Devant ta foi
Tu ne crois pas
Que Dieu te laissera là

Aujourd’hui, mes yeux pleurent
Devant des souvenirs,
Dont tu n’as sur sortir
Il voulait pas te guerir…
Karine Vanderveken

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mεz- iø sekaʁkje
dəvɑ̃ twa, pətitə fijə
ty a lεʁ si tɑ̃sɥjə
ty ε si fʁaʒilə

mεz- iø sekaʁkje
dəvɑ̃ tɔ̃ kuʁaʒə
ty esε də fεʁə novʁaʒə
ty natɛ̃dʁa pa lə ʁivaʒə

mεz- iø sekaʁkje
dəvɑ̃ ta fwa
ty nə kʁwa pa
kə djø tə lεsəʁa la

oʒuʁdɥi, mεz- iø pləʁe
dəvɑ̃ dε suvəniʁ,
dɔ̃ ty na syʁ sɔʁtiʁ
il vulε pa tə ɡəʁiʁ…