Poème-France.com

Poeme : Oh ! L’AmourOh ! L’Amour

Tes yeux bleu vert mon dès le début enchanté
Me croyant sous la mer dans les herbes drus
Je nageait dans ton eau comme une sirène
Je me sentai parfaite, belle, grande et saine

Tes yeux on précipité le regard iccéité
Dévoilant un amour passionné
Tes bras m’enlacait d’une tel douceur
J’ai pris gout de pleurer en ce bonheur

Mais en même temps, j’avait mal
Le mal que la peur crée en ce déchargent sur nous
Le mal qui un jour deviendra fatal
Perde notre bien-aimer et en devenir fou

Cette peur tu la faite partir
Tes mots ont su me dire
Que jamais tu me quittera
Que tu restera toujours dans mes bras

Il à tenu sa promesse
Son acte de prouesse
Jamais nos mains ce sont éloigner
Ensemble nos cœurs ce sont évadés

À nous deux
Mort amoureux…

MeL
Katanès

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tεz- iø blø vεʁ mɔ̃ dε lə deby ɑ̃ʃɑ̃te
mə kʁwajɑ̃ su la mεʁ dɑ̃ lεz- εʁbə- dʁys
ʒə naʒε dɑ̃ tɔ̃n- o kɔmə ynə siʁεnə
ʒə mə sɑ̃tε paʁfεtə, bεllə, ɡʁɑ̃də e sεnə

tεz- iøz- ɔ̃ pʁesipite lə ʁəɡaʁ ikseite
devwalɑ̃ œ̃n- amuʁ pasjɔne
tε bʁa mɑ̃lakε dynə tεl dusœʁ
ʒε pʁi ɡu də pləʁe ɑ̃ sə bɔnœʁ

mεz- ɑ̃ mεmə tɑ̃, ʒavε mal
lə mal kə la pœʁ kʁe ɑ̃ sə deʃaʁʒe syʁ nu
lə mal ki œ̃ ʒuʁ dəvjɛ̃dʁa fatal
pεʁdə nɔtʁə bjɛ̃ εme e ɑ̃ dəvəniʁ fu

sεtə pœʁ ty la fεtə paʁtiʁ
tε moz- ɔ̃ sy mə diʁə
kə ʒamε ty mə kitəʁa
kə ty ʁεstəʁa tuʒuʁ dɑ̃ mε bʁa

il a təny sa pʁɔmεsə
sɔ̃n- aktə də pʁuεsə
ʒamε no mɛ̃ sə sɔ̃t- elwaɲe
ɑ̃sɑ̃blə no kœʁ sə sɔ̃t- evade

a nu dø
mɔʁ amuʁø…

mεl