Poème-France.com

Poeme : VioléeViolée

Seule dans cette nuit sombre
Je marche, je voi ton ombre
Petit bruit sourd, je t’entend
Tu me suis en silence mais hurlant

Mon regard pétrifié ce dérive sur toi
Tu est la, menaçant, tu te croi roi
Avoir droit a tout, abuser de mon corps
Il est mien, si tu croi pouvoir l’avoir, tu a tord

Je sens ta mains tenant mon bras
Je hurle, je pleure, laisse-moi
Je veut me défendre, mais j’en suis incapable
Tu est trop fort, envers toi je suis pitoyable

Tes mains ce réclame a me déshabiller
Désespéré, je te laisse t’acharner
Sans pitié, tu me pénetre, je souffre
Je m’enfonce de plus en plus dans un gouffre

Je sens ce sang dégouliner entre mes cuisses épuiser
Tu crée ton mouvement de va et vient à volonté
Tu est satisfait, tu me laisse noyer dans mes larmes
Tu part comme si rien ne s’était passé, tu est calme

Nue et sans espoir
Je pleure ta victoire
Je cris de cette nuit répugante
Je meur de ces actes qui à jamais me hante

MeL
Katanès

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sələ dɑ̃ sεtə nɥi sɔ̃bʁə
ʒə maʁʃə, ʒə vwa tɔ̃n- ɔ̃bʁə
pəti bʁɥi suʁ, ʒə tɑ̃tɑ̃
ty mə sɥiz- ɑ̃ silɑ̃sə mεz- yʁlɑ̃

mɔ̃ ʁəɡaʁ petʁifje sə deʁivə syʁ twa
ty ε la, mənasɑ̃, ty tə kʁwa ʁwa
avwaʁ dʁwa a tu, abyze də mɔ̃ kɔʁ
il ε mjɛ̃, si ty kʁwa puvwaʁ lavwaʁ, ty a tɔʁ

ʒə sɑ̃s ta mɛ̃ tənɑ̃ mɔ̃ bʁa
ʒə yʁlə, ʒə plœʁə, lεsə mwa
ʒə vø mə defɑ̃dʁə, mε ʒɑ̃ sɥiz- ɛ̃kapablə
ty ε tʁo fɔʁ, ɑ̃vεʁ twa ʒə sɥi pitwajablə

tε mɛ̃ sə ʁeklamə a mə dezabije
dezεspeʁe, ʒə tə lεsə taʃaʁne
sɑ̃ pitje, ty mə penεtʁə, ʒə sufʁə
ʒə mɑ̃fɔ̃sə də plysz- ɑ̃ plys dɑ̃z- œ̃ ɡufʁə

ʒə sɑ̃s sə sɑ̃ deɡuline ɑ̃tʁə mε kɥisəz- epɥize
ty kʁe tɔ̃ muvəmɑ̃ də va e vjɛ̃ a vɔlɔ̃te
ty ε satisfε, ty mə lεsə nwaje dɑ̃ mε laʁmə
ty paʁ kɔmə si ʁjɛ̃ nə setε pase, ty ε kalmə

nɥ e sɑ̃z- εspwaʁ
ʒə plœʁə ta viktwaʁə
ʒə kʁi də sεtə nɥi ʁepyɡɑ̃tə
ʒə mœʁ də sεz- aktə ki a ʒamε mə-ɑ̃tə

mεl