Poème-France.com

Poeme : AudreyAudrey

Quand tu ris, tout le monde le remarque. .
Tu as toujours le mot en trop pour me faire rire, sourir. .
Alors qu’au fond, rien ne va comme je l’espérais. .
Tu es mon rayon de soleil. .
Celui qui a illuminé ma vie et qui l’illuminera encore,
Même si je sais que cela ne pourra plus etre possible. .
Tu vas partir. .
Me laisser pleurer, ne pouvant plus me réconforter. .
Comme tu le faisais. .
Quand, petit etre que j’etais, avait du mal a avancer. .
Confronter aux dures réalités me faisant m’ecrouler. .
Je t’ai rarement vu pleurer, pour ne pas dire jamais. .
Et pourtant, si tu savais comme j’aurais aimé. .
Aimé te voir, pour te réconforter, à mon tour, comme tu l’as fait. .
Même si, je n’aurais sans doute pas eu les mots juste. .
Trop tard ! On n’peux pas revenir sur le passé. .
Mais sache que j’ai été la pour toi, je le suis et je le serais jusqu’a c’que tu n’es plus besoin de moi. .
Kemouh

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ ty ʁis, tu lə mɔ̃də lə ʁəmaʁkə.
ty a tuʒuʁ lə mo ɑ̃ tʁo puʁ mə fεʁə ʁiʁə, suʁiʁ.
alɔʁ ko fɔ̃, ʁjɛ̃ nə va kɔmə ʒə lεspeʁε.
ty ε mɔ̃ ʁεjɔ̃ də sɔlεj.
səlɥi ki a ilymine ma vi e ki lilyminəʁa ɑ̃kɔʁə,
mεmə si ʒə sε kə səla nə puʁʁa plysz- εtʁə pɔsiblə.
ty va paʁtiʁ.
mə lεse pləʁe, nə puvɑ̃ plys mə ʁekɔ̃fɔʁte.
kɔmə ty lə fəzε.
kɑ̃, pəti εtʁə kə ʒətε, avε dy mal a avɑ̃se.
kɔ̃fʁɔ̃te o dyʁə ʁealite mə fəzɑ̃ mεkʁule.
ʒə tε ʁaʁəmɑ̃ vy pləʁe, puʁ nə pa diʁə ʒamε.
e puʁtɑ̃, si ty savε kɔmə ʒoʁεz- εme.
εme tə vwaʁ, puʁ tə ʁekɔ̃fɔʁte, a mɔ̃ tuʁ, kɔmə ty la fε.
mεmə si, ʒə noʁε sɑ̃ dutə pa y lε mo ʒystə.
tʁo taʁ ! ɔ̃ npø pa ʁəvəniʁ syʁ lə pase.
mε saʃə kə ʒε ete la puʁ twa, ʒə lə sɥiz- e ʒə lə səʁε ʒyska skə ty nε plys bəzwɛ̃ də mwa.