Poème-France.com

Poeme : Tu N’Es Plus Ma ReineTu N’Es Plus Ma Reine

Je t’ai mise sur le trône de mon cœur
Pour que tu sois sa seule reine
Qui puisse lui procurer le bonheur
Et faire couler le sang dans ses veines
J’ai fait de ton amour mon paradis
De ta passion le sens de ma vie
J’ai gravé ton nom
Sur les murs de mon destin
Ou chaque instant
Que je te vois est un nouveau matin
Hélas, quand on est beau on se vend cher
On oublie vite le goût amer
De la vie sans amour sans amitié
Ou l’orgeuil te pousse vers le gouffre sans pitié
Ce n’était pas l’amour que tu cherchais
Mais tu voulais me posséder
Sache que je suis un homme fier
Et que ce n’est pas pour toi, que j’irais en enfer
Chérie, si tu te crois une étoile
N’oublie pas que le soleil existe
Et que contre le vent déchirant les voiles
Seules les herbes courtes résistent
Khalil

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tε mizə syʁ lə tʁonə də mɔ̃ kœʁ
puʁ kə ty swa sa sələ ʁεnə
ki pɥisə lɥi pʁɔkyʁe lə bɔnœʁ
e fεʁə kule lə sɑ̃ dɑ̃ sε vεnə
ʒε fε də tɔ̃n- amuʁ mɔ̃ paʁadi
də ta pasjɔ̃ lə sɑ̃s də ma vi
ʒε ɡʁave tɔ̃ nɔ̃
syʁ lε myʁ də mɔ̃ dεstɛ̃
u ʃakə ɛ̃stɑ̃
kə ʒə tə vwaz- εt- œ̃ nuvo matɛ̃
ela, kɑ̃t- ɔ̃n- ε bo ɔ̃ sə vɑ̃ ʃεʁ
ɔ̃n- ubli vitə lə ɡu ame
də la vi sɑ̃z- amuʁ sɑ̃z- amitje
u lɔʁʒəj tə pusə vεʁ lə ɡufʁə sɑ̃ pitje
sə netε pa lamuʁ kə ty ʃεʁʃε
mε ty vulε mə pɔsede
saʃə kə ʒə sɥiz- œ̃n- ɔmə fje
e kə sə nε pa puʁ twa, kə ʒiʁεz- ɑ̃n- ɑ̃fe
ʃeʁi, si ty tə kʁwaz- ynə etwalə
nubli pa kə lə sɔlεj εɡzistə
e kə kɔ̃tʁə lə vɑ̃ deʃiʁɑ̃ lε vwalə
sələ lεz- εʁbə- kuʁtə- ʁeziste