Poème-France.com

Poeme : Toi Et MoiToi Et Moi

Toi et Moi

Ton corps serrer contre le mien
Sens tu la chaleur monter
Sens tu le désir qui nous fait vibrer
Tu aime me caresser, de tes douces mains

J’aime ton odeur, celle qui me réconforte
Celle qui me fais me sentir plus forte
J’aime ce moment envoûtant
Passer avec l’être que j’aime tendrement

De toi, je ne peux plus me passer
T’es caresse m’ont t’en enivrées
Ton amour me fais chavirer
Je ne peux plus t’oublier

J’aime quand ton regard ce pose sur moi
Quand tu me caresse de tout tes doigts
J’aimerais que ce moment soit éternelle
Que personne ne m’arrache mes ailes

Tu me fais revivre
Tu me rend ivre
Toi qui me redonne le sourire
Toi qui me fait frémir

De toi je ne peux plus me passer
Tes baisers me font t’en rever
Ton amour dureras t’elle toujours ?
Partiras tu un jour ?
Kiffoadye

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa e mwa

tɔ̃ kɔʁ seʁe kɔ̃tʁə lə mjɛ̃
sɑ̃s ty la ʃalœʁ mɔ̃te
sɑ̃s ty lə deziʁ ki nu fε vibʁe
ty εmə mə kaʁese, də tε dusə mɛ̃

ʒεmə tɔ̃n- ɔdœʁ, sεllə ki mə ʁekɔ̃fɔʁtə
sεllə ki mə fε mə sɑ̃tiʁ plys fɔʁtə
ʒεmə sə mɔmɑ̃ ɑ̃vutɑ̃
pase avεk lεtʁə kə ʒεmə tɑ̃dʁəmɑ̃

də twa, ʒə nə pø plys mə pase
tε kaʁεsə mɔ̃ tɑ̃n- ɑ̃nivʁe
tɔ̃n- amuʁ mə fε ʃaviʁe
ʒə nə pø plys tublje

ʒεmə kɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ sə pozə syʁ mwa
kɑ̃ ty mə kaʁεsə də tu tε dwa
ʒεməʁε kə sə mɔmɑ̃ swa etεʁnεllə
kə pεʁsɔnə nə maʁaʃə mεz- εlə

ty mə fε ʁəvivʁə
ty mə ʁɑ̃t- ivʁə
twa ki mə ʁədɔnə lə suʁiʁə
twa ki mə fε fʁemiʁ

də twa ʒə nə pø plys mə pase
tε bεze mə fɔ̃ tɑ̃ ʁəve
tɔ̃n- amuʁ dyʁəʁa tεllə tuʒuʁ ?
paʁtiʁa ty œ̃ ʒuʁ ?